Aktuality 2008–2019 [2005] [2006] [2007] [2008–2019] [2020]19. února 2019

Na dnešní den připadá 95. výročí narození Františka Vláčila. Česká televize uvede k výročí několik pořadů, současně připomínám i již od prosince probíhající cyklus Vláčilových filmů v kině Ponrepo.


21. prosince 2018

V pátek 21. prosince 2018 opustil tiskárnu kompletní náklad knihy František Vláčil. Život a dílo, na níž jsem pracoval posledních cca 8 let, jimž ale předcházelo ještě více než 20 let zájmu o téma. Kniha je završením místy opravdu mravenčí práce, jejíž výsledek si ale netroufám nijak hodnotit. Na tomto místě si dovolím pouze jakousi malou autorskou explikaci, z větší části obsaženou také v úvodním slově knihy. Více na samostatné stránce.

Kvapem se blížící Vláčilovo dvojvýročí – kulaté a půlkulaté (28. ledna 2019 - 20 let od úmrtí; 24. února 2019 - 95 let od narození) – připomene pražské kino Ponrepo v lednu a únoru 2019 větší retrospektivou jeho díla. Nebude sice uvedena kompletní Vláčilova filmografie, výběr ale bude natolik reprezentativní, aby představil ty nejvýznamnější vrcholy nebo podoby jeho tvorby. V lednové části přehlídky bude 10. ledna uvedena MARKETA LAZAROVÁ, 19. ledna ÚDOLÍ VČEL, 22. ledna ADELHEID a 29. ledna STÍNY HORKÉHO LÉTA. Únorový program zatím není ještě úplně sestaven.

Na serveru Drugstore Culture vyšel před pár dny (12. 12.) delší text Jamese Olivera War, ideology and food fights: Czechoslovak cinema in the Sixties, v němž se mj. zastavuje u MARKETY LAZAROVÉ jako jednoho z „nejzákladnějších filmů, které byly kdy vyrobeny“, jako filmu „ze sněhu a bahna“.


x x x – po dobu téměř tří let nebyly tyto stránky aktualizovány – x x x


8. února 2016

Aktuální vláčilovskou událostí posledních dnů je digitalizace filmu ADELHEID, který byl v úterý 26. ledna obnovenou premiérou v brněnském kině Scala uveden do distribuce. Mediální cirkus, který se nejen kolem digitalizace ADELHEID roztočil před premiérou (viz aktualizace níže z 13. ledna) i po ní, zcela zastínil vlastní film, jímž přichází do distribuce jedno z mimořádných děl české kinematografie. Zdá se, že nadchází doba, kdy se budeme hádat především o pixely a vlastní filmy nám budou tak nějak fuk. Texty k samotnému filmu publikovala snad jen Revue Filmového přehledu, kde se postupně objevil článek Aleny Prokopové Film týdne: Adelheid, poté můj příspěvek Vláčilova Adelheid a pozadí jejího vzniku a následně článek Martina Šrajera Príliš viditeľné švíky – dobová recepce filmu Adelheid.

Aby nevznikl dojem, že chci debatu o digitalizaci bagatelizovat, připojuji na těchto stránkách vlastní text Digitalizovaná Adelheid na vlastní oči, v němž se věnuji především technické stránce věci, resp. v něm prezentuji svou osobní diváckou zkušenost ze znovuuvedení ADELHEID na plátně a připojuji několik desítek screenshotů nově digitalizovaného filmu, které poskytl NFA.

Marcel Kabát se v internetových Lidovkách v článku Tajemná barva pleti poručíka Chotovického. Adelheid a digitalizace pozastavuje nejen nad digitalizací ADELHEID, ale z diváckého pohledu, odkázaného především na mediální výstupy nahlíží i na jednání aktérů kauzy „digitalizace“. Autor v textu vyjadřuje i jistý divácký despekt ze situace, v níž se běžný divák nemá šanci orientovat. O zavlečení Vláčilova filmu do sporů o digitalizaci píše i Mirka Spáčilová v článku Adelheid dříve narážela na tanky, teď čelí bitvě o digitalizaci.

Kniha Martina Čičváka Kukura. Jeho život jak ho prožil Martin Čičvák (Bratislava, Dixit 2015) je žánrově životopisem známého slovenského herce, ovšem velmi svérázně pojatým, částečně rozhovor, částečně beletrie, navíc v jakési mozaikové formě. O spolupráci s Vláčilem (STÍNY HORKÉHO LÉTA) je v knize jen malá zmínka na stranách 148 a 150.

Televizní cyklus Zlatá šedesátá pokračoval v pátek 5. února dílem věnovaným Miroslavu Ondříčkovi, po němž byl uveden Vláčilův film HOLUBICE, na kterém Ondříček jako kameraman asistoval. Pořad se opakuje (ovšem už bez HOLUBICE) ve středu 10. února v popůlnočním čase (0:50).

13. ledna 2016

S blížící se premiérou digitálně restaurované ADELHEID (viz níže aktualizace z 8. ledna) je tento film, resp. jeho digitalizovaná kopie, (očekávatelně) víc a víc vtahován do sporu, který již několik měsíců plane mezi NFA a (především) Asociací českých kameramanů (AČK), jehož podstatou je rozdílný názor na způsob a metodu digitálního restaurování filmů. Poprvé se naplno projevil při uvedení filmu STARÉ POVĚSTI ČESKÉ a následně pokračoval u filmů ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA nebo TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU. Nyní budeme podobné argumenty obou stran, buď o (stručně řečeno) zachování co největší věrnosti v době uvedení filmu (NFA) nebo o (stručně řečeno) nerespektování autorského záměru (AČK) slýchat, zdá se, i u Adelheid. Nechci, a ani nemohu, být nějakým mentorem celého sporu. Mám na jeho podstatu samozřejmě nějaký svůj (postupně se dotvářející) pohled, ale zde na vláčilovských stránkách je místo především pro nově digitalizovaný film. Sám se zatím k digitalizované ADELHEID nemohu nijak vyjádřit, ale v těchto chvílích se už vyjadřují jiní. V pondělí 11. ledna 2016 totiž proběhla kontrolní projekce digitalizované ADELHEID v kalibrované projekční místnosti za účasti týmu z NFA, členů AČK i dcery kameramana Uldrycha paní Heleny Uldrychové. Následující den, 12. ledna, byla zveřejněna zpráva s názvem Odborný posudek digitálního restaurování filmu Adelheid, která rámcově popisuje průběh kontrolní projekce a uvádí stanoviska (veskrze negativní) pěti kameramanů (Vladimír Smutný, Jaromír Šofr, Jiří Myslík, Marek Jícha a Jiří Macák, mj. II. kameraman ADELHEID) vystupujících zde pod hlavičkou Centra poradenství a analytických služeb AMU. Na uvedeném odkazu jsou k dispozici jejich plná hodnocení, zde lze zkráceně ocitovat obecnější závěr jejich posudku: „Předvedený digitalizát nedosáhl v žádném ohledu kvality původní filmové kopie a není proto možné jej označit za původní filmové dílo. Naopak obraz vykazuje jiný vzhled, neodpovídající původnímu autorskému režijně-kameramanskému konceptu díla.“ Posudek nezmiňuje stanovisko NFA ani
zda-li proběhla nějaká diskuse či ne. [viz update na konci tohoto odstavce] Nějaké stanovisko NFA bych zde rád ocitoval, ale v tuto chvíli o žádném nevím. Možná se časem objeví na webových stránkách archivu, pravděpodobně v podobě restaurátorské zprávy, čili oficiálního dokumentu. Ta seznámí veřejnost s přístupem k restaurování, použitými metodami ap., spor samotný ale nerozsekne, protože jeho podstata tkví - podle mého soukromého názoru - v neujasněnosti samotného cíle digitalizace starých filmů. A patrně i ve vyhrocených emocích, byť skrývaných za ta či ona odborná stanoviska.
Update 15. 1. 2016 (12:54): K dnešnímu dni mi bylo z NFA zasláno oficiální vyjádření k textu výše zmíněného Posudku. Protože na jeho celý text nelze odkázat někam na web, publikuji zde celé znění pasáže týkající se restaurování ADELHEID (první část reakce NFA se týká „Petice filmařů“, což je téma obecnější, proto ji zde vypouštím, přičemž zvažuji způsob prezentace celého problému na jiném místě stránek Nostalghia.cz): „Národní filmový archiv filmy digitálně restauruje (tedy vytváří jejich digitální verzi, která odpovídá jejich původní podobě), nikoliv remasteruje (což je vytváření nových, pozměněných, či „vylepšených“ verzí). K restaurování má mandát vyplývající ze své institucionální povahy a poslání, i odbornou expertízu a zkušenost. K remasterování NFA nepřistupuje ani v situacích, kdy by si to přáli tvůrci filmu, protože vytváření nových verzí archivních filmových děl nespadá do poslání archivu. Aby NFA mohl provést kvalitní digitální restaurování, musí mít referenční materiál, podle něhož restaurování provádí. Tím je pečlivě vybraná dobová kopie. Restaurátoři jsou si plně vědomi toho, jak se filmová kopie vztahuje k tomu, jak byl film prezentován v době premiéry: zohledňují stárnutí filmového materiálu a zároveň je kopie vybírána podle ověřených historických informací o podobě a podmínkách premiérového uvedení. Proto samotnému procesu digitálního restaurování předchází pečlivý historický výzkum, v němž archiváři a filmoví historici provádí výzkum dobových dokumentů, archiválií či rozhovorů s autory, a kurátoři a restaurátoři dělají průzkum materiálů filmových, jehož cílem je nalézt přesný materiál týkající se původního dobového obrazu i zvuku filmu. Skupina kameramanů systematicky již několik měsíců do svých vyjádření zahrnuje diskriminační věty, které rozdmýchávají xenofobní postoje, jak je vidět u zdůrazňování národnosti koloristy NFA anebo opakování geografického umístění laboratoře, jež je prestižním evropským pracovištěm, které zvítězilo v regulérní mezinárodní soutěži, která vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách a je podmínkou grantu, jenž digitální restaurování financuje.
„Posudek CPA“ vznikl na pracovní interní projekci NFA, která slouží pro dialog restaurátorů a dědiců práv. Dokument je motivován zájmy úzké zájmové skupiny a NFA považuje za nečestné, že pracovníci přítomní na interní pracovní projekci nebyli se záměrem nečekaných hostů jakýkoliv "posudek" vytvářet předem seznámeni a nedostali možnost se k jejich stanovisku vyjádřit.“ /z vyjádření NFA, email pro Nostalghia.cz, 15. 1. 2016/

Update 15. 1. 2016 (20:12): Obdobné, ale trošku upravené znění odpovědi NFA k dopisu FITESu, dané během dnešního odpoledne na web NFA.

Ke znovuuvedení ADELHEID do distribuce vydal NFA dvě verze plakátu, viz dvě ukázky vlevo (kliknutím zvětšit). Distributorům nabízí NFA i fotosku (neznámá), případně videoupoutávku (viz aktualizace z 8. ledna níže).

A k ADELHEID ještě jedna drobná zprávička: film je čerstvě zařazen v programu mezinárodního filmového a hudebního festivalu Küstendorf v srbském Drvengradu (22.–27.1.). Půjde-li už o digitalizovaný snímek není z webu zřejmé.

Na YouTube se čerstvě objevil videozáznam z návštěvy zříceniny kláštera Kuklov, který Vláčilovi před několika desetiletími posloužil (po patřičných úpravách) jako dekorace tvrze ve filmu ÚDOLÍ VČEL. Filmovou tvrz byste zde nepoznali, i když hezký pozdně gotický portálek si z filmu určitě vybavíte ;-)


8. ledna 2016

Na konci ledna vstoupí do distribuce digitálně restaurovaný film Františka Vláčila ADELHEID, který uvede v rámci svého projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví Národní filmový archiv. Na serveru Vimeo je k dispozici oficiální trailer k restaurované verzi. Premiéra je ohlášena na 26. ledna v brněnském kině Scala, distribuce by měla být podle údajů NFA zahájena 28. ledna (výročí Vláčilova úmrtí), na stejných stránkách je ale uveden i termín
26. listopadu 2016, což je snad omyl distributora. – Co se týká vlastního restaurovaného filmu: NFA jeho digitální restauraci nepochybně provedl stejným způsobem (metodikou) jako předchozí filmy. Sám jsem zvědavý jak si restaurátoři poradili s některými „kritickými“ místy filmu: konkrétně mám na mysli některé záběry z ranního rozhovoru Viktora se strážmistrem na zahradě vily, které bývaly na distribučních kopiích v příliš načervenalém nádechu (pokud se nemýlím, tak až na HD přepisu, který si před lety pořídila ČT, je vše srovnané), a potom tmavé interiérové scény, v nichž se u distribučních kopií beznadějně setřely jemné detaily do absolutní tmy. – Trošku liché je tvrzení distributora, že jde o první barevný film Františka Vláčila. Jde o první celovečerní barevný film, na barvu jinak Vláčil natočil už svůj první barrandovský snímek, středometrážní PRONÁSLEDOVÁNÍ (1958) a většina jeho filmů v Armádním filmovém studiu byla rovněž natočena v barvě, včetně hraných SKLENĚNÝCH OBLAK (1957).

K uvedení filmu se připravuje na stránkách NFA několik textů pro lednové číslo nově vytvořeného digitálního periodika Revue. Budou zveřejňovány průběžně.

15. ledna 2016 uplyne jeden rok od chvíle, kdy jsem začal na samostatné facebookové stránce s názvem Marketa Lazarová - 50 let publikovat průběh natáčení MARKETY LAZAROVÉ, tak jak se den po dni přesně před 50 lety odehrávalo. Stránku s tímto reportem má k dnešnímu dni napojenou 211 uživatelů Facebooku.


14. října 2015

Národní filmový archiv vydá v listopadu komplet 4 DVD s kolekcí vybraných krátkých dokumentárních filmů z let 1947–1959, který bude doplňkem monografie Lucie Česálkové Film – náš pomocník. Studie k (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let o využívání filmového dokumentu v propagaci, osvětě a dokumentaci různých oblastí života společnosti (Průmysl, Zemědělství, Zdravotnictví, Zdravá výživa, Brannost, Sport, Životní styl, Umění). Mezi několika desítkami dokumentů bude v kolekci zařazen i krátký instruktážní film Františka Vláčila ÚRAZY ELEKTŘINOU V PRŮMYSLU, třetí ze čtyř filmů, které natočil v brněnském studiu dokumentárního filmu. Film natočil v roce 1950 jako zakázku pro Československý ústav práce s kameramany Bedřichem Jurdou a Jindřichem Greplem.

O již dříve avizovaném (viz níže) živém uvedení samostatně nastudované hudby Zdeňka Lišky k filmu MARKETA LAZAROVÁ napsala Helena Havlíková recenzi na serveru Lidovky.cz. Článek je doprovozen několika fotografiemi z představení, na němž byly kromě hudby prezentovány na zadní projekci i krátké výseky z filmu. - Jiný zajímavý text publikoval v předvečer představení na iHNed.cz Ivan Hartman, který také až dojemně připomněl 19 let staré vydání soundtracku z MARKETY LAZAROVÉ na CD vydavatelství Zóna (dnes již beznadějně vyprodaném).

Když už jsme u díla Zdeňka Lišky: upozorňuji na fascinující stále se rozrůstající sbírku „výstřižků“ hudebních pasáží z filmů, na kterých Zdeněk Liška pracoval, kterou její autor umístil na You Tube (totéž i na sociální síti Google +).

Na ruském blogu s názvem Tenn vyšel 28. září článek o Vláčilově filmu ADELHEID, který majitel(ka)(?) blogu patrně čerstvě viděl(a). V textu se kromě přiblížení obsahu píše uznale o výtvarném pojetí a atmosféře, kterou film navozuje, současně je v něm ale řada nezodpovězených otázek pramenících z neznalosti kontextu dobové situace těsně po konci války v českém pohraničí. V tomto směru je zajímavá i diskuse pod článkem, v níž někteří účastníci připomínají Vláčila jako neprávem opomíjeného tvůrce (myšleno v současném Rusku) a doporučují ostatním filmy ÚDOLÍ VČEL a DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ.


21. září 2015

V Muzeu umění Olomouc byla v polovině září 2015 otevřena mimořádná výstava díla Zbyňka Sekala, která nese vančurovský název A věci se zvolna berou před se (jedná se o citaci z Vančurova Útěku do Budína, kterou si Sekal vzal za své celoživotní motto). Výstava přináší vynikající, v úhrnu asi zatím nejrozsáhlejší vystavenou kolekci Sekalových plastik, instalací, proslulých skládaných obrazů, kreseb i fotografií, nezůstala opomenuta ani jeho mimořádná knižní grafická tvorba. Je poměrně známé, že Zbyněk Sekal (1923-1998), jedna z nejvýraznějších postav naší (i evropské) poválečné tvorby, se podílel i na Vláčilově filmu MARKETA LAZAROVÁ, pro který vytvořil známou plastiku rustikálního Krista, ve filmu umístěnou na stěně Marketiny světnice na Obořišti (a později po léta ve Vláčilově pracovně - viz zde). Tato plastika bohužel na výstavě není, je ale zmíněna v obsáhlé a mimořádně působivé knižní monografii Marie Klimešové Zbyněk Sekal, kterou k olomoucké výstavě vydalo nakladatelství Arbor Vitae (ukázky z krásné grafiky knihy jsou v náhledu na Facebooku nakladatelství). A nejen zmíněna: plastika je zde na s. 187 ukázána na dvou barevných fotografiích (zepředu a zezadu), které dávají vyniknout její barevné polychromii. Výstava v MU Olomouc potrvá do 14. února 2016, Sekalova monografie je v pokladně muzea k dostání za 1.500 Kč.

Právě uváděná druhá řada dokumentárního seriálu věnovaného československé filmové tvorbě 60. let Zlatá šedesátá II. přinese 2. října (ČT art, 20:50 hod.) díl o Františku Vláčilovi. Formát hodinového dokumentu bude identický jako ostatní díly: na Vláčila budou vzpomínat pamětníci, filmoví historici, to vše bude proloženo fotografiemi a filmovými ukázkami. Mezi tím vším vláčilovští fandové jistě ocení vůbec první veřejné uvedení několika málo dochovaných filmových záběrů z natáčení MARKETY LAZAROVÉ, konkrétně z dekorace Kozlíkova lesní šance. Po dokumentu bude na stejném programu uveden film ADELHEID.

Hudební festival Struny podzimu nabídne 9. října v pražském Foru Karlín pravděpodobně vůbec první „nefilmové“ uvedení samostatně nastudované a živě provedené hudby Zdeňka Lišky k filmu MARKETA LAZAROVÁ. Úpravu Liškovy partitury pro scénické uvedení provedl Petr Ostrouchov, více k představení si lze přečíst na oficiálních stránkách.

Londýnský Institute of Contemporary Arts uvádí během září filmový cyklus 10 Years of Second Run, přinášející na plátně průřez filmovými tituly, vydanými na DVD za 10 let existence společnosti Second Run. 20. září byla uvedena také MARKETA LAZAROVÁ, o které se v úvodu projekce rozpovídal filmový režisér Ben Rivers. Jeho slova mj. dokládají „univerzální“ působivost Vláčilova opusu, na druhé straně ale také omezenou sdělnost vančurovské látky pro zahraniční diváky, kteří si z filmu odnáší především dojem atmosféry: „Marketa Lazarová je film, který jsem objevil díky Second Run - viděl jsem ho v celé jeho velkoleposti plátně. Okamžitě se stal jedním z mých nejoblíbenějších filmů a zůstal i přes všechny své zvláštnosti v mé mysli... Dlouho jsem si myslel, že Andrej Rublev je nejlepší evokací středověku, dokud jsem ale neviděl tento film, kde je vše mnohem víc autentické, špína, násilí, hrůzy. A vlci ve sněhu...“

A k MARKETĚ LAZAROVÉ ještě jedna zpráva: Českobudějovický deník vydal 22. srpna ve své webové verzi článek Luboše Dvořáka Drsná Šumava vykouzlila na plátně syrovou atmosféru filmové epopeje, v němž autor pátrá po místech natáčení filmu v okolí obce Světlík, včetně rozhovorů s místními pamětníky, kteří na filmu nějakým způsobem participovali. Článek je doprovozen i několika zajímavými fotografiemi.


27. ledna 2015

Vůbec první pamětní desku připomínající život a dílo režiséra Františka Vláčila v České republice odhalili v úterý odpoledne zástupci radnice městské části Praha 6 společně s jeho syny a hercem Janem Kačerem. Slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci ministerstva kultury, Národního filmového archivu, Státního fondu kinematografie a Studií Barrandov. Deska byla odhalena v den 16. výročí úmrtí režiséra na dome v Čínské ulici č. 5, kde Vláčil žil.
„Jsem velmi rád, že se zde scházíme v takto významný den, při takové příležitosti. V rodišti Františka Vláčila v Českém Těšíně se pokud vím, v minulosti o pamětní desce jednalo, ale nakonec se to v tomto městě neuskutečnilo. Naopak v Praze 6 má tak režisér, kterého já osobně považuji za nejlepšího tvůrce ode dneška svou vůbec první pamětní desku. Jsem velmi rád, že se to podařilo uskutečnit,“ řekl Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6 pro oblast kultury.
„V minulosti jsme navrhovali, aby bylo Františku Vláčilovi uděleno čestné občanství Prahy 6. To se nestalo, takže to budeme prosazovat znova. Jsem velmi rád, že zde pamětní deska je a dovolím si už jen připomenout jeho slavný citát: Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod,“ řekl Antonín Nechvátal, zástupce starosty Prahy 6 odpovídající za vzhled městské části.
Ještě před odhalením desky zavzpomínal na režiséra herec Jan Kačer: „Při natáčení posledního filmu Albert už nezbývalo mnoho sil. František naaranžoval scénu, ale byl unaven a poprosil svého pomocníka, aby jen dal lehký pokyn kameře. František kouřil před ateliérem. Pomocník Aleš velmi precizně s naším souhlasem přesně v intencích režiséra dvakrát spustil kameru. Rozletěly se dveře, dovnitř vrazil Vláčil a hartusil, že on jediný má právo vydat pokyn. V projekci byly dva první záběry špatné a ten Františkem natočený byl skvělý. Magie, tajemství osobnosti, rukopis velkého muže, jemuž dnes máváme na pozdrav. Což se nekaje? Což nelituje hříchu? Ne. Byl příliš loupežníkem a býval vždy pyšným,“ zavzpomínal herec Jan Kačer, který mimo jiné ztvárnil rolirytíře Armina von Heide ve Vláčilově filmu ÚDOLÍ VČEL.
Autorem desky o rozměrech půl metru na metr je sochař Tomáš Medek. Námětem je filmový pás s typickým pruhem na spodním a horním perforovaném okraji. V levé části je umístěn portrét Vláčila. Při slunečním odlesku může dílo stejně jako fotografie střídavě připomínat negativ a pozitiv. Radnice za desku zaplatila 185 tisíc korun.
„Od Prahy 6 je to velmi pěkný počin připomínky mého otce a děkuju všem, kteří se o to zasloužili. Na druhou stranu je mi trošku líto, že se na sklonku života a za jeho života tohoto významného ocenění nedostalo otci už tehdy, děkuji,“ řekl František Vláčil, syn režiséra.
„Celou desku jsem pojal jako filmové políčko, je černobílá, jako byly Vláčilovy černobílé filmy, je stříbrná, jako jsou umělci stříbrného plátna a text je pojat jako závěrečné titulky od filmu,“ vysvětlil autor desky Tomáš Medek.

[podle tiskové zprávy vydané MČ Praha 6 dne 27. 1. 2015]


15. ledna 2015

V úterý 27. ledna proběhne v Čínské ulici 748/5 na Praze 6 slavnostní akt odhalení pamětní desky na domě, kde František Vláčil bydlel až do své smrti před 16 lety (27. ledna 1999). Autorem desky je sochař Tomáš Medek. Jejím námětem je širokoúhlé filmové pole s Vláčilovým portrétem. Při slunečním odlesku může dílo stejně jako fotografie střídavě připomínat negativ a pozitiv. O události informovaly např. internetové Lidovky a noviny Městské části Praha 6 Šestka. (s. 3). Slavnostní akt odhalení začíná v 16 hod.

Od 12. ledna jsem na Facebooku otevřel samostatnou stránku s názvem Marketa Lazarová - 50 let. Přesně před 50 lety totiž začala MARKETA LAZAROVÁ „fyzicky“ vznikat, když od data 12. ledna 1965 film v barrandovské výrobě postoupil z fáze přípravy (psaní technického scénáře, tvorba rozpočtu, výběr herců a lokací, výroba rekvizit ap.) do fáze realizace (laicky řečeno „natáčení“). Na uvedené stránce se pokusím připomínat přesně s padesátiletým odstupem výrobu filmu krok za krokem až do jeho premiéry. Nejen jako připomínku díla, ale i jako pokus o virtuální prožití více než dvouletého natáčecího maratonu. (Sám jsem zvědav, vydržím-li ty dva roky jen tu pravidelnou, skoro denní aktualizaci...)

Internetový kulturní měsíčník Půlnoční expres publikoval ve svém 12. čísle ročníku 2014 kratší text Ondřeje Krystyníka Modli se za nás za oba (s. 5–6), věnující se ÚDOLÍ VČEL.

Dnes uplynulo 20 let od úmrtí Josefa Kemra (15. ledna 1995), mezi jehož nespočetnými filmovými rolemi se právem skví i postava Kozlíka z MARKETY LAZAROVÉ. V době kdy se MARKETA natáčela přitom nepatřil mezi vysloveně hvězdné herce: V Národním divadle spíš figurkařil a ve filmu hrál od 30. let většinou jen vedlejší a epizodní role. Zajímavý dobový pohled na jeho nedoceněné možnosti nabízí analytický rozbor jeho herectví O Josefu Kemrovi a nejen o něm, který sepsal v roce 1961 Václav Havel s Janem Procházkou pro měsíčník Divadlo (č. 1, s. 39–41). Možná i zde lze hledat nitky, vedoucí k jeho pozdějšímu obsazení do role Kozlíka.

Dnes ve 20 hod. odvysílá televizní kanál CS Film málo hraný Vláčilův snímek PASÁČEK Z DOLINY, především jako vzpomínku na Josefa Kemra. - Současně připojuji i několik nových skenů dobových textů, které se zabývají PASÁČKEM víc než na úrovni anotace:

 • Tvrzník, Jiří: Pasáček z doliny [Mladá fronta] [sken]
 • Blažejovský, Jaromír: FFP: Pasáček z doliny [Rovnost] [sken]
 • Hanuš, Milan: Vláčilův Pasáček z doliny [Scéna] [sken]
 • Hepnerová, Eva: Svět pohádek a skutečností [Svobodné slovo] [sken]


  11. září 2014

  Pražské Kino Ořechovka uvede ve dnech
  25.–27. září (čtvrtek–sobota) malou/velkou přehlídku filmů Františka Vláčila. Malou proto, že budou uvedeny „jen“ tři celovečerní snímky (KONCERT NA KONCI LÉTA, ÚDOLÍ VČEL, MARKETA LAZAROVÁ) + dokumenty V SÍTI ČASU a GENUS: ŽIVOT REŽISÉRA FRANTIŠKA VLÁČILA; velkou proto, že nepůjde jen o odpromítání uvedených filmů, ale všechny projekce budou mít nadstandardní lektorské úvody (PhDr. Ivan Klimeš, Briana Čechová) a po každé projekci bude uspořádána panelová diskuse s pozvanými hosty, kterými budou scenárista Zdeněk Mahler, herec Jan Kačer, režisér Karel Smyczek a spisovatel Vladimír Körner. Začátky projekcí jsou stanoveny na 19.30 hod. Detaily na oficiálních stránkách www.biograforechovka.cz. Vstupné ZDARMA!


  3. července 2014

  Podařilo se! Dokument Františka Vláčila PRAHA OČIMA SOCHAŘE uvede v české premiéře letošní 40. Letní filmová škola v Uherském Hradišti! (V programu LFŠ film hledejte pod alternativním názvem VYPRÁVĚJ MI O PRAZE.) Film bude promítnut v pondělí 28. července od 17.30 hod. v kině Reduta. (Na stránkách LFŠ je k dispozici i malá galerie screenshotů z filmu.) Projekce půlhodinového snímku bude doplněna českými elektronickými titulky (film je ve finštině) a lektorským úvodem, který zasadí jeho vznik do širšího kontextu Vláčilova života po roce 1970.
  P.S. Od chvíle uvedení filmu už by se pro možné matení pojmů (názvů) měl v souvislosti s tímto filmem užívat jen jeden název a to ten, který je v češtině uveden na filmové kopii - tedy PRAHA OČIMA SOCHAŘE. Připomínám to proto, že film má oficiálně názvy dva, uvedené společně na jedné kopii - finský titul Kerro minulle Prahasta znamená sice v překladu Vyprávěj mi o Praze, ale současně je tamtéž připojen český titulek PRAHA OČIMA SOCHAŘE.  23. června 2014

  V říjnu 2013 jsem zde publikoval text o znovunalezeném dokumentu Františka Vláčila PRAHA OČIMA SOCHAŘE. Nyní, po více než půl roce, jsem měl konečně možnost film i vidět. K původnímu textu proto připojuji několik krátkých poznámek a postřehů, které čtenáři naleznou na konci článku.

  11. června se dostalo do prodeje ohlášené DVD s filmem HOLUBICE z produkce společnosti FEX. K výrobě disku byl použit stejný master jako pro starší britské vydání (Second Run), protože jsem ale britský disk neměl v ruce tak nemohu posoudit, zda-li český vydavatel zpracoval stejný master jinak. Mohu-li soudit podle ukázek z britského disku na DVDBeaver, tak je obraz prakticky totožný, čili podstaně lepší než na letitém americkém vydání, na dnešní poměry je to ale přece jen zklamání. K perfektnímu výsledku by se musel zhotovit nový přepis ve vyšším rozlišení. České vydání samozřejmě „vede“ v bonusové výbavě disku, kde jsou kromě textových informací i tři bonusové rozhovory - Kateřina Irmanovová (15 min.), Karel Smyczek (27 min.) a Theodor Pištěk (18 min.) a obsáhlá fotogalerie snímků z filmu a z natáčení (do níž se ovšem z nějakého záhadného důvodu podařilo zařadit i jeden snímek z natáčení filmu SIRIUS, který samozřejmě nemá s HOLUBICÍ nic společného).

  Když dostával František Vláčil v 60. a 70. letech Státní cenu nebo titul Zasloužilý umělec, bylo to spojeno nejen se slavnostním aktem, ale i s předáním příslušné listiny v důstojné grafické úpravě, zpravidla na ručním papíře s prolisovaným státním znakem ap. Součástí loňské Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie pro Františka Vláčila in memoriam je rovněž „diplom“, který je ovšem vyveden v graficky skoro odpudivé podobě (to písmo!) a vytištěn na tuhý karton v barevné laserové tiskárně, s podpisem ministra fixou. Časy se mění... (viz ukázka)


  19. února 2014 [90. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA VLÁČILA]


  Na dnešní den připadá kulaté 90. výročí narození Františka Vláčila. Narodil se 19. února 1924 manželům Františkovi a Anně Vláčilovým v Českém Těšíně (tehdy vlastně ještě jen v Těšíně, přívlastek „Český“ získalo město ministerským výnosem až v létě stejného roku), kde Vláčilův otec, voják z povolání, sloužil v hodnosti majora u zdejšího pěšího praporu, který byl součástí Pěšího pluku č. 8 zvaného „Slezský“. Město bylo tehdy čerstvě rozděleno po pohraničních sporech a tzv. sedmidenní válce (1920) s Polskem na dvě části, takže jediná nemocnice s porodnicí se nacházela v polské části města (v české části byla vybudována až v roce 1933). Malý František prožil v Českém Těšíně asi 6 let, kdy se pak rodina odstěhovala do Místku, kam byl otec převelen k velitelství pluku. Životní pouť začala...

  Kulaté výročí narození Františka Vláčila připomene Česká televize na svém programu ČT art v sobotu 22. února v komponovaném večeru s názvem Je nám ctí... František Vláčil - 90 let, kdy od 20.20 hod. odvysílá jeho „dvořákovský“ film KONCERT NA KONCI LÉTA (1979) a poté od 22.05 hod. hodinový dokument OSUDOVÉ OPOJENÍ FRANTIŠKA VLÁČILA režiséra Petra Lokaje z roku 2003.

  Z bohaté vláčilovské bibliografie k dnešnímu dni přidávám na stránky kopie článků z dobového tisku vzniklých k Vláčilovu 60tiletému životnímu jubileu před 30 lety v roce 1984:
 • Frühauf, Jiří: František Vláčil. Básník našeho filmu [Záběr 1984]
 • Melounek, Pavel: Pověst o Františku Vláčilovi. (Malá gratulace k šedesátinám) [Scéna 1984]

  Současně upozorňuji na již dříve sem zařazené texty vzniklé ke stejné příležitosti:
 • Tvrzník, Jiří: František Vláčil. Baladický básník filmového plátna [Kino 1984]
 • Hrivňáková, Olga: Filmová řeč se podobá poezii [Tvorba 1984]

  a opomenout bych neměl ani kompletní text zatím jediné souhrnné Vláčilovy monografie:
 • Hanuš, Milan: Podoby Františka Vláčila [ČFÚ 1984]


  27. ledna 2014

  Na dnešní den připadlo půlkulaté výročí 15 let od úmrtí Františka Vláčila (27. ledna 1999). Společně s brzy nastavším únorovým 90. výročím jeho narození (19. února 1924) tak tato data zahajují, alespoň co se výročí týká, „supervláčilovský“ rok. Přináším několik fotografií Vláčilova hrobu, pořízených v prosinci 2013 na pražském hřbitově na Malvazinkách (kliknutím lze zvětšit). A připojuji odkaz na televizní dokument Karla Smyczka ŽIVOT REŽISÉRA FRANTIŠKA VLÁČILA, který vznikl v rámci cyklu Genus v roce 1995.


  K 90. výročí narození Františka Vláčila připravilo pražské Ponrepo krátkou přehlídku čtyř jeho filmů. V neděli 2. února bude od 18 hod. uvedena MARKETA LAZAROVÁ, v neděli 9. 2. od 20 hod. ÚDOLÍ VČEL, v neděli 16. února od 20 hod. ADELHEID a v úterý 18. února od 20 hod. HOLUBICE.


  13. ledna 2014

  V tomto týdnu uvede ČT2 v cyklu Velikáni filmu dva filmy Františka Vláčila. V pondělí 13. ledna od 21.55 hod. drama STÍNY HORKÉHO LÉTA, divácky asi nejúspěšnější Vláčilův film 70. let, v pátek 19. ledna pak psychologický tak trochu „autoportrét“ DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ, který lze naopak z určitého pohledu označit za poslední velký vláčilovský film.

  Nově rekonstruovaný a před pár dny otevřený malý kinosál kina Lucerna nabízí mj. i originální design sedaček, které jsou vybaveny každá jiným portrétem slavné osobnosti českého i světového filmu. V řadě č. 3 na dvojsedadle 3-4 pak mohou zájemci usednout na sedačku s dvojportrétem herečky Magdy Vášáryové (aka Markety Lazarové) a Františka Vláčila (viz foto, kliknutím lze zvětšit).


  Criterionem vydaný blu-ray disk s MARKETOU LAZAROVOU se v prestižní anketě serveru DVDBeaver o nejpozoruhodnější disk roku 2013 umístil v silné světové konkurenci v první desítce na skvělém sedmém místě. Kompletní výsledky ankety si lze projít zde.


  28. listopadu 2013

  Nakladatelství Dauphin doplnilo svou ediční řadu sebraných spisů Vladimíra Körnera o specifický knižní svazek s názvem Rozhovory 1964–2009. Jak už napovídá sám název, obsahem knihy jsou sebrané rozhovory s Vladimírem Körnerem za uplynulých více než 40 let. Jen letmým nahlédnutím do knihy mohu potvrdit, že i když jde o výběr, jsou v souboru rozhovorů i všechny ty podstatné se vztahem ke spolupráci Körner - Vláčil, ale také k dalším zfilmovaným Körnerovým scénářům nebo námětům. Kniha tak na jednom místě soustřeďuje jinak v tisku porůznu roztříštěný materiál, který má značnou výpovědní hodnotu. Cena u prodejců se pohybuje kolem 250 Kč.

  Česká televize uvedla na svém kanálu ČT art v pondělí 25. listopadu dokument Drahomíry Vihanové HLEDÁNÍ, který vznikl při Vláčilově práci na filmu KONCERT NA KONCI LÉTA. Kanál ČT art tento dokument opakuje ještě v pátek 29. listopadu, resp. v pozdní noci z pátku na sobotu ve 3.00 hod.


  13. listopadu 2013

  31. října 2013 proběhlo v pražském Ponrepu udílení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Za rok 2013 získal cenu bývalý dlouholetý ředitel Národního filmového archivu pan Vladimír Opěla a in memoriam byla cena udělena také režiséru Františku Vláčilovi „za celoživotní filmovou tvorbu a mimořádný umělecký přínos české kinematografii“. O udělení ceny informovala pravděpodobně nejobsáhleji Česká televize, větší zmínka se objevila také na stránkách Českých novin.

  Britská DVD edice Vláčilovy HOLUBICE, vydaná společnopstí Second Run na jednom disku společně s Juráčkovou POSTAVOU K PODPÍRÁNÍ, se v zahraničí dočkala prvních recenzí. Co se týká HOLUBICE, recenzenti většinou oceňují výtvarné kvality díla a shodně jej přirovnávají k jiným obdobně laděným filmům (především k Lamorisseho ČERVENÉMU BALÓNKU nebo k Loachově KES), vedle Čuříkovy kamery se prakticky unisono zdůrazňuje i Liškova hudba. Podle všeho se zdá, že technická kvalita přepisu není zas až tak skvělá, že sice překoná již letité americké vydání (Facets), zejména díky vypinatelným titulkům, ale dnešních standardů nedosahuje. Osobně o disku zatím nemohu referovat, ale zkušenost lidí, kteří měli již disk v ruce lze shrnout do jednoho slova: zklamání. Několik ukázek a kompletní technickou specifikaci nabízí referenční recenzentský web DVDBeaver. Z nich je vidět, že obraz trpí poměrně výrazným rastrem, i když další technické aspekty (kontrast obrazu, zvuk a především vypínatelné titulky) by snad mohly být +/- v pořádku. Orientační přehled některých recenzí nabízím zde:
 • The Arts Desk
 • Close-Up Film
 • The Digital Fix
 • Cinemas Online
 • Cine-vue
 • Cinehouse
 • E-Film Blog

  České vydání HOLUBICE zatím není oficiálně ohlášené, ale jak napsala před časem i Zóna, vše nasvědčuje tomu, že s velkou pravděpodobností jej můžeme očekávat v roce 2014.

  Když už se v dnešní aktualizaci píše především o HOLUBICI, připojuji několik skenů z dobového tisku, které referují o práci na filmu nebo jej recenzují:
 • Bílá holubice [Filmové informace 1959]
 • František Vrba: Holubice filmové poezie [Literární noviny 1960]
 • V. Bystrov: Filmový básnik František Vláčil [Film a divadlo 1960]
 • Film v říjnu [Československý voják 1960]
 • Kopaněvová: S Františkem Vláčilem o jeho filmech a filmu vůbec [Film 1961]


  17. října 2013

  Několik měsíců studia, dopisování a setkávání s lidmi - a výsledkem je v podstatě krátký text s názvem Praha očima sochaře, jakási zpráva zachycující cestu po stopách jednoho zapomenutého a (zatím) neviděného Vláčilova filmu. Snad to je ale i tak zajímavé ;-)


  11. října 2013

  Ve čtvrtek 3. října se v Městské knihovně v Praze konala premiéra kolekce armádních filmů Františka Vláčila (viz též níže aktualizace z 23. září), která tímto vstoupila do distribuce. K uvedení kolekce se vracím samostatným článkem Neznámé filmy Františka Vláčila.

  Zajímavý pohled na některé motivy z filmu DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ publikoval Martin Škabraha ve svém textu Nevědět a dotknout se. Děti z čínské čtvrti doktora Meluzina.


  23. září 2013

  Britský vydavatel Second Run ohlásil na 28. říjen vydání své další vláčilovské akvizice, prvního Vláčilova celovečerního filmu HOLUBICE. Film vyjde na disku společně s Juráčkovou „kafkárnou“ POSTAVA K PODPÍRÁNÍ (na britském vydání pod názvem Josef Kilian), což je sice také kvalitní snímek, spojení s HOLUBICÍ na jednom disku působí ovšem trošku násilně. Spojovacím článkem se v tomto případě ale může jevit osobnost kameramana Jana Čuříka, který je pod oběma snímky podepsaný svým neopakovatelným rukopisem (což ovšem vydavatel v propagaci disku zatím nikde nezmiňuje). Bonusová výbava na disku patrně žádná nebude, vydavatel ale uvádí „Newly restored from original master materials“. Co přesně tím myslí se ale dozvíme až bude disk vydán. Každopádně jedno velké plus britské vydání má už nyní: půjde o první vydání HOLUBICE s vypínatelnými titulky, zatím jediné DVD od amerického vydavatele Facets (z roku 2004) obsahuje film na současnost v celkem bídné obrazové kvalitě a s nevypínatelnými žlutými titulky.

  Ve středu 2. října od 19 hodin uvede Premire Cinemas Park Hostivař digitální projekci MARKETY LAZAROVÉ v rozlišení 4K. Akce je zajímavá ale i tím, že podle stránek pořadatele bude k vidění „také dosud nevysílaný rozhovor Theodora Pištěka o vytváření kostýmů k Marketě Lazarové a o spolupráci s Františkem Vláčilem“.

  Asociace českých filmových klubů připravila ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem pro veřejné projekce pásmo s názvem Neznámé filmy Františka Vláčila. Pásmo obsahuje výběr z filmů, které František Vláčil natočil během svého sedmiletého působení v Československém armádním filmu, konkrétně tituly VZPOMÍNKA (1953), POSÁDKA NA ŠTÍTĚ (1956), DOPIS Z FRONTY (1956), VOJENSKÁ MATURITA (1957), SKLENĚNÁ OBLAKA (1957), SEBEOBRANA (1958) a LESY NAŠICH VOJENSKÝCH PROSTORŮ (1958). Slavnostní premiéra se odbude ve čtvrtek 3. října od 20 hod. v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí.

  Jméno Františka Vláčila proniklo i do kopané. Brněnský amatérský tým malé kopané nazval svůj klub režisérovým jménem - FCC František Vláčil. Logo klubu opatřil vláčilovským motivem (viz ukázka) a jako heslo si zvolil známé Vláčilovo motto: „Kdo chce hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod“. Na webových stránkách klubu mimo jiné stojí: „Rozhodli jsme se stvořit náš klub jako pokračovatele a zosobnění nejlepších tradic Františka Vláčila ze „zlaté éry“ československé kinematografie, tentokrát však na poli mnohem méně obrazném, respektive na poli fotbalovém.“ Klub má i facebookové stránky.


  1. září 2013

  Ačkoliv kameraman František Uldrich pracoval během své více než 30ti leté kariéry s řadou režisérů (Schorm, Menzel, Vorlíček, Hollý aj.) a točil pro film i televizi, jeho jméno je ponejvíce spjato s Vláčilovými filmy, především s ÚDOLÍM VČEL a ADELHEID, ale také s „drobnými“ díly z Vláčilova „mezidobí“ - POVĚST O STŘÍBRNÉ JEDLI, SIRIUS, dokumenty MĚSTO V BÍLÉM, PRAHA SECESNÍ a KARLOVARSKÉ PROMENÁDY. V roce 1976 se podílel na Vláčilově tvůrčím návratu k hranému filmu v DÝMU BRAMBOROVÉ NATĚ a později spolu ještě pracovali na filmech HADÍ JED, PASÁČEK Z DOLINY a STÍN KAPRADINY. – Původně studoval ČVUT, později ale přešel na FAMU, kde v letech 1956–1963 absolvoval obor kamera. Jako druhý kameraman začínal u filmů Věry Chytilové (O NĚČEM JINÉM, SEDMIKRÁSKY), jeho první samostatnou prací je NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA (rež. E. Schorm). Vyprofiloval se jako kameraman s civilnějším pojetím filmového obrazu, schopný plnit požadavky i navzájem velmi rozdílných režisérů. V roce 2009 obdržel od Asociace českých kameramanů cenu za celoživotní dílo. Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 31. srpna 2013 ve věku 77 let. - Ze zpráv o úmrtí Františka Uldricha dostupných na českém webu, a víceméně opakujících stejné základní údaje, vyčnívá asi jen Uldrichův profil Aleny Prokopové napsaný pro Lidové noviny, autorkou později zveřejněný i na jejím blogu.


  12. července 2013

  Od vydání criterionského Blu-ray MARKETa LAZAROVÁ uplynul téměř měsíc, tedy dostatečná doba k tomu, aby se dalo americké vydání porovnat s českým a zhodnotit také zahraniční reakce na tento titul. Činím tak v samostatném textu Blu-ray Marketa Lazarová - NFA vs. Criterion a zahraniční ohlasy.


  28. května 2013

  Criterion vypustil další „balónky“ k ohlášenému vydání MARKETY LAZAROVÉ. Kromě doplnění specifikace (viz níže) je na jejich YouTube kanálu „upoutávka“ v podobě úvodní titulkové sekvence filmu, ale především na serveru DVDBeaver je již zpřístupněna recenze srovnávající starší britské DVD (Second Run) a criterionský BD disk, vypisující podrobnou specifikaci a dávající obrazově nahlédnout i do bonusových materiálů. (Mimochodem rozhovory s Magdou Vášáryovou, Ivanem Palúchem a Vlastimilem Harapesem zabírají čas 39:59 min., další rozhovor s Theodorem Pištěkem 27:02 min.) O MARKETĚ se zde dočtete jen to nejlepší:
  „My appreciation for this film continues to grow each time I see it. Marketa Lazarová is a true masterpiece evoking Andrei Tarkovsky. The newly restored image is almost mesmerizing and Criterion have augmented their package with many worthy supplements. VERY strongly recommended!“
  Criterionský přepis MARKETY nabízí už také iTunes.


  23. května 2013

  U před dvěma měsíci ohlášená edice MARKETY LAZAROVÉ na BD/DVD společnosti Criterion byla ve svém obsahu doplněna o bonusovou výbavu, která bude vedle již ohlášených specifikací zahrnovat i zbytek bonusů z české edice (dokument V SÍTI ČASU a dokument o digitalizaci MARKETY v dílnách UPP), navíc také zatím nikde nevydaný dobový trailer (!) a galerii storyboardů ze scénáře. (U traileru jsem sám zvědav, zda-li si Criterion vybral obě dochované verze nebo jen jednu.)

  Zajímavé spojení skladby I feel my stuff Briana Ena a Davida Byrnea se záběry z filmu HOLUBICE si lze spustit na profilu lilacwine projektu Vimeo.com.

  Uživatelé služby Google+ se mohou od začátku tohoto týdne připojit k nově založené G+ komunitě František Vláčil.


  5. května 2013

  Před pár dny jsem zde vyvěsil jednu dobovou kolorovanou fotografii z MARKETY LAZAROVÉ s označením „pravděpodobně jediná“ (viz níže). Že jsem se mýlil, dokazuje nález dalších dvou kolorovaných snímků ze stejného filmu v dobovém tisku (viz vlevo, kliknutím lze zvětšit).

  30. dubna 2013

  V sobotu 4. května uvede ČT 2 od 20.55 hod. MARKETU LAZAROVOU. Pokud se nemýlím, bude to první televizní uvedení Vláčilova opusu po digitalizaci v roce 2011. O filmu na stránkách České televize zde.

  Dubnová retrospektiva Františka Vláčila v pražském Ponrepu končí dnes projekcí jeho posledního hraného filmu MÁG z roku 1987 (začátek ve 20 hod.).

  35. číslo časopisu Květy z roku 1967 má na obálce fotografii z MARKETY LAZAROVÉ. Její unikátnost spočívá v tom, že fotografie je dodatečně kolorovaná (viz vlevo - kliknutím lze zvětšit), což je asi jediný případ dodatečného kolorování čb fotografie u tohoto filmu (A také důkaz toho, že točit podobné filmy v barvě by se nemuselo vyplácet...).

  Letošní ročník karlovarského filmového festivalu ocení za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii akademického malíře a výtvarníka Theodora Pištěka, který se mj. podílel na kostýmních návrzích většiny Vláčilových filmů.

  MARKETA LAZAROVÁ byla před pár dny uvedena i na právě probíhajícím San Francisco International Film Festival v Berkeley. Obsáhlejší promo text k uvedení filmu s názvem Big Screen Berkeley: Marketa Lazarová publikoval na Berkeleyside John Seal. Byť v něm MARKETU příliš nerozebírá, je zajímavá poznámka o Vláčilově inovativnosti a „psychedelické kameře“ filmu, která podle autora předběhla některá pozdější díla, jako např. Pasoliniho TEOREMU, Schroederovo MORE a Antonioniho ZABRISKIE POINT. Autor také oceňuje komplexní působivost všech složek díla, na druhé straně spíš pobaví jeho varování, že ve filmu je vidět „kutálející se ovčí hlava“ a „mrtvola ženicha“...


  28. března 2013

  Před pár dny avizovaná dubnová retrospektiva Františka Vláčila v pražském Ponrepu (viz níže aktualizace z 19. března) již má zcela konkrétní podobu i název - Druhý život Františka Vláčila. Program bude následující:

 • Út 2. 4. 19.30 MARKETA LAZAROVÁ
 • Pá 5. 4. 20.00 ÚDOLÍ VČEL
 • Po 8. 4. 17.30 Přednáška Holubice Františka Vláčila (P. Gajdošík) + HOLUBICE
 • Út 9. 4. 20.00 ADELHEID
 • Čt 11. 4. 17.30 DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ
 • St 10. 4. 17.30 přednáška Duchovní a kristologické motivy v díle Františka Vláčila (V. Suchánek)
 • So 13. 4. 17.30 ĎÁBLOVA PAST
 • Po 15. 4. 17.30 Sentiment v síti času (pásmo filmů Františka Uldricha a Tomáše Hejtmánka)
 • St 17. 4. 17.30 SIRIUS + filmy z Armádního filmu
 • Pá 19. 4. 17.30 STÍNY HORKÉHO LÉTA
 • Po 22. 4. 17.30 POVĚST O STŘÍBRNÉ JEDLI / Praha Františka Vláčila
 • St 24. 4. 17.30 STÍN KAPRADINY
 • Pá 26. 4. 17.30 KONCERT NA KONCI LÉTA
 • So 27. 4. 20.00 HADÍ JED
 • Ne 28. 4. 17.30 PASÁČEK Z DOLINY
 • Út 30. 4. 20.00 MÁG
 • Pá 3. 5. 19.30 MARKETA LAZAROVÁ

  Program bude doplněn dvěma přednáškami na vláčilovské téma. V pondělí 8. 4. od 17.30 hod. to bude přednáška Holubice Františka Vláčila o produkční historii prvního celovečerního Vláčilova filmu (projekce HOLUBICE navazuje v 18.15), ve středu 10. 4. od 17.30 hod. pak přednáška Duchovní a kristologické motivy v díle Františka Vláčila (V. Suchánek). Podrobnosti k jednotlivým částem retrospektivy nabízí programová brožura i oficiální web Ponrepa.

  Za zmínku stojí také text v úvodu programové brožury, který nejen rekapituluje proměny vnímání Vláčilova díla u nás i ve světě, ale je mu i osobitou poctou. Domnívám se, že na stránkách Nostalghia.cz nemůže chybět:
  Druhý život?
  K velkým výkonům první polistopadové generace univerzitní filmové vědy (přijmeme-li její vlastní optiku, pak první „vědecké“ generace), patří rozpoutání polemiky o významu tvorby Františka Vláčila a zejména jeho chef ďoeuvru Marketa Lazarová. V zajímavém dialogu hluchých se slepými provokovali starší autoři své mladší kolegy tím, jak zatvrzele se upínali k - vskutku dost omšelé - představě o bytostně poetickém filmu a o Marketě jako o jeho monumentálním českém vyvrcholení. Nastupující kritikové vyčetli zase těm „předlistopadovým“, že si nevšimli, jak málo rezonovalo Vláčilovo dílo na Západě, nakolik se míjelo s hlavními trendy filmové moderny šedesátých let a že nyní, na přelomu milénia, je koncepce filmového umění á la Vláčil beztak bezpředmětná a „pasé“. Ve jménu postmoderny a new film history odmítli mladí čeští akademikové s Vláčilem, odhaleným v roli vybledlého klasika lokálního formátu, ztrácet čas. Ztráceli ho ale jiní - jinde.
  V roce 2008 byla Marketa Lazarová promítnuta v Pacific Film Archive v kalifornském Berkeley. V roce 2010 uspořádal přehlídku Vláčilových filmů Britský filmový ústav. O rok později má značný ohlas americká retrospektiva Vláčilovy tvorby v prestižním newyorském Lincolnově centru. V roce 2012 následují Varšava a další polská města, Moskva a menší retrospektiva v National Gallery of Art ve Washingtonu.
  Již v roce 2005 je na internetu zveřejněna petice Výzva k vydání Markety Lazarové na DVD. Ze zahraničních odborníků se k ní připojili mimo jiné filmový historik Mark Le Fanu nebo zakladatel edice Masters of Cinema Nick Wrigley, svůj hlas připojili i klasikové britského filmového surrealismu, bratři Stephen a Timothy Quayovi. Celkem výzvu podpořilo přes 1500 lidí.
  Ve Velké Británii vychází Marketa Lazarová na DVD již v roce 2007, ve Francii v roce 2011. V roce 2012 se Marketa z iniciativy karlovarského festivalu a ministerstva kultury překotně digitálně restauruje, v červenci se odehraje široce diskutovaná prezentace v Karlových Varech, načež se film dostane v HD formátu na DVD a na Blu-ray.
  Postupně jsou v zahraničí na DVD zpřístupňovány i další Vláčilovy filmy, v USA v roce 2004 Holubice, v roce 2006 Údolí včel a Adelheid, tyto dva filmy pak v roce 2010 i v Británii. Nejprestižnější světový vydavatel Criterion Collection ohlásil vydání Markety Lazarové na Blu-ray na červen 2013.
  Nakolik součet všech těchto aktivit posunul zahraniční pohled nejen na jednoho režiséra, ale na celou českou kinematografii, se dobře ukázalo na podzim loňského roku. V každém roce s dvojkou na konci pořádá britský odborný měsíčník Sight and Sound anketu „nejlepších filmů“, jejíž renomé uprostřed záplavy jiných „best-of“ žebříčků je dáno neobyčejně dlouhou tradicí (začíná v roce 1952), pravidelností a počtem oslovených odborníků z celého světa. Pokud se česká kinematografie dříve v podobných anketách vůbec objevila, pak jen prostřednictvím některého ze snímků „nové vlny“; obvykle to byly buď Lásky jedné plavovlásky, nebo Ostře sledované vlaky. V posledním hlasování se z „nové vlny“ prosadily pouze Sedmikrásky Věry Chytilové, nejvýše hodnoceným českým filmem se ale poprvé stala Marketa Lazarová Františka Vláčila.
  Vláčil jednadvacátého století se od toho, kterého jsme shovívavě pohřbívali těsně před miléniem, opravdu velmi liší. Dnes, v roce 2013, čtrnáct let po smrti, je ve světě tak známý a mezi znalci a milovníky filmového umění tak respektovaný, jak za svého života nikdy nebyl. A vše nasvědčuje tomu, že je to stále teprve jen začátek...


  19. března 2013

  To, o čem jsem tu před měsícem (viz níže) jen spekuloval, se stalo skutečností! Criterion včera oznámil svůj ediční plán na červen 2013, v němž nechybí ani edice MARKETY LAZAROVÉ na Blu-ray a 2 DVD. Možná se někdo podivuje, proč tropím tolik humbuku kolem vydání filmu, který u nás na Blu-ray a DVD vyšel před dvěma lety. Důvodů pro to mám ale hned několik, racionálních i iracionálních:
  1. Nevím nakolik se u criterionského vydání bude obraz a zvuk lišit od českého disku (použitý master bude asi totožný, jeho další úpravy jsou prakticky jisté), criterionské vydání bude ale obsahovat jiný bonusový materiál, částečně přizpůsobený americkému divákovi (rozhovory s Peterem Hamesem a A. J. Liehmem, esej Toma Gunninga), částečně ale podle mne zbytečně absentující na české edici - tedy rozhovory s herci (Vášáryová, Palúch, Harapes) a Theodorem Pištěkem. Kromě tradičního obsáhlého bookletu jsou v jednání ještě další bonusové materiály, na jejichž definitivní specifikaci, byť o ní mám jakousi představu, je ještě brzy (viz oficiální stránka);
  2. Když jsem téměř před 11 lety spouštěl projekt Nostalghia.cz, byla jedním z mých tajných snů představa vydání MARKETY v Criterion Collection, protože jsem tak nějak cítil, že tam přirozeně patří. V jistém smyslu tedy vnímám americké vydání jako uzavření nějaké etapy. A nic na tom nemění ani fakt, že criterionské disky budou regionálně zakódované a na většině tuzemských přehrávačů nepřehratelné. Vědomí, že MARKETA LAZAROVÁ je s tak krásně vyvedeným obalem (kliknutím lze zvětšit) součástí této prestižní ediční řady mě dostatečně blaží u srdce. A protože si Criterion navíc naplánoval oficiální vydání na mé půlkulaté narozeniny, nemám už vůbec žádné zábrany se na letošní polovinu června opravdu těšit :-)

  Pražské Ponrepo přichystalo na duben velkou retrospektivu filmů Františka Vláčila s názvem Druhý život Františka Vláčila. Její součástí budou nejen projekce všech Vláčilových celovečerních či středometrážních filmů, ale i pásma sestavená z dokumentů natočených v armádě a Krátkém filmu, výběr dokumentů o Vláčilovi včetně Hejtmánkova SENTIMENTU a také dvě přednášky o Vláčilově díle. Detaily o retrospektivě přinesu na tomto místě za několik dní.


  19. února 2013

  Na dnešní den připadá 89. výročí narození Františka Vláčila (19. února 1924). V jistém smyslu se dá říct, že právě začalo „odpočítávání“ 365 dnů k jubilejnímu „vláčilovskému“ roku 2014.

  V nedělním vysílání ČT 2 figuroval snímek STÍNY HORKÉHO LÉTA. V předcházejícím pořadu o cenzuře v normalizační kinematografii padla mj. informace, že pět banderovců mělo skrytě symbolizovat pět „spřátelených“ armád, které v roce 1968 okupovaly Československo. Nevím nakolik je tato informace relevantní, ale u tohoto snímku mohu přidat ještě několik jiných informací týkajících se cenzorského „zázemí“ filmu. Při posuzovaní scénáře bylo autorům např. vytýkáno, že jediná postava „partyzána“ ve filmu je sice dělnického původu, ale je zobrazena jako opilec a podvodník (ve scéně z hospody na začátku filmu). S tím se pojily i výtky, že film je prostý třídních elementů a příliš se soustředí na individuality. Posuzovateli také vadilo, že postavy banderovců nejsou divákovi jasně vysvětleny, že není objasněna jejich historická role (na to autoři zareagovali „jen“ dodatečným vložením titulku „Stalo se v létě roku 1947“ v úvodu filmu). V textu posudku mne zaujal termín, který scénář charakterizuje jako „odspolečenštělý“.

  Na internetu jsem narazil na francouzský překlad Vančurova románu Markéta Lazarová, vydaný nakladatelstvím Christian Bourgois v roce 1993. Na jeho obálku použil vydavatel koláž ze záběrů z Vláčilova filmu (kliknutím lze zvětšit).

  Zatím jde spíš jen o nepotvrzenou domněnku: na netu jsem zachytil několik náznaků, které by mohly svádět k úvaze o přípravách vydání MARKETY LAZAROVÉ na BD/DVD společnosti Criterion Collection. Protože jde ale jen o informace na úrovni dedukcí, beru sám toto „zveřejnění“ s rezervou.

  Při shromažďování Vláčilovské bibliografie jsem objevil kuriozní upoutávku na projekci filmu ADELHEID z pardubických novin Zář z roku 1970, kde se mj. píše, že film podle novely Vladimíra Körnera natočil „již zesnulý režisér František Vláčil“.

  Bulvární deník Šíp přinesl na svém webu článek František Vláčil: Sám sobě nepřítelem.

  Připutoval ke mně zajímavý snímek z natáčení filmu POVĚST O STŘÍBRNÉ JEDLI. Je ovšem velmi nejasný a tak se spíš jen domnívám, že je na něm zachycen kameraman vysící na lanech u kmene smrku (má v ruce kameru nebo ne?) a pod ním také na laně herec (Króner/Kramár?).


  27. ledna 2013

  Dnešní 14. výročí úmrtí Františka Vláčila připomněla Česká televize ve svém webovém kalendáriu textem František Vláčil se 75. narozenin nedožil.

  Do textů o Františku Vláčilovi jsem přidal fotografie dvou článků z dobového tisku o filmu DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ:
 • Robert Kolář [Ladislav Tunys]: František Vláčil natáčí Dým bramborové natě (Záběr 1976)
 • Josef Jelen: Nešlo jen o přístup k literárnímu dílu (Scéna 1977)


  26. listopadu 2012

  Sborník Marketa Lazarová. Studie a dokumenty, který vyšel péčí nakladatelství Casablanca v roce 2010, získal v neděli 25. listopadu na valné hromadě České společnosti pro filmová studia (CEFS) v Brně cenu Iluminace roku za vědeckou práci. Dalšími dvěma nominovanými tituly byla kniha Zdeňka Hudce Sam Peckinpah a jeho filmy (Casablanca 2010), která získala čestné uznání, a práce Štěpána Hulíka Kinematografie zapomnění: Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973) (Academia 2011). Ač jsem na valné hromadě ocenění přebíral jako editor sborníku já, cítím povinnost zde poznamenat, že stejným dílem náleží jak všem, kteří do něj přispěli svými texty a studiemi, tak i nakladatelství Casablanca.

  Příbramské nakladatelství Camera obscura v minulém týdnu oficiálně oznámilo, že připravuje k vydání knihu František Vláčil. Život a dílo. Detaily o edičních záměrech je možné si přečíst na oficiálních stránkách vydavatelství. I přes toto oznámení lze ale knihu na pultech českých knihkupců očekávat nejdříve v roce 2015.

  Podařilo se mi získat pět zajímavých fotografií z natáčení filmu SKLENĚNÁ OBLAKA, na kterých je zachycen František Vláčil s kameramanem Josefem Vanišem při přípravě leteckých záběrů v kabině proudového letadla. Unikátnost fotografií spatřuji především v tom, že většina z nich pokud vím nebyla nikdy publikována. Za jejich poskytnutí děkuji Janu Vanišovi. Náhledy lze kliknutím zvětšit.


  Studie Vladimíra Suchánka Hodina mezi Psem a Orionem je rozborem „duchovních souvislostí“ dvou filmů Františka Vláčila – POVĚST O STŘÍBRNÉ JEDLI a SIRIUS. Protože tiskem vyjde v jednom akademickém periodiku pouze v anglickém jazyce, poskytl autor český originál stránkám Nostalghia.cz, kde je možné si jej přečíst ve formátu PDF.

  Co zaujalo zahraniční diváky na MARKETĚ LAZAROVÉ? Určitou představu může nabídnout kolekce snímků s tagem „marketa lazarova“ na mikroblogovacím serveru Tumblr.com.


  8. listopadu 2012

  Pražské Ponrepo uvádí ve svém listopadovém programu v rámci cyklu víkendových projekcí pro zahraniční návštěvníky několik filmů Františka Vláčila, přičemž projekce jsou doplněny o titulky v angličtině a ve francouzštině. Již 3. listopadu byly s anglickými titulky uvedeny filmy HOLUBICE a MARKETA LAZAROVÁ, v sobotu 10. listopadu budou uvedeny ÚDOLÍ VČEL a MARKETA LAZAROVÁ a to vždy s francouzskými titulky. V sobotu 24. listopadu pak anglicky mluvící zájemci mohou navštívit projekce ÚDOLÍ VČEL a ADELHEID.

  V první polovině října uspořádala National Gallery of Art ve Washingtonu krátkou přehlídku filmů Františka Vláčila, na níž byly uvedeny snímky ĎÁBLOVA PAST, MARKETA LAZAROVÁ a ÚDOLÍ VČEL.


  4. května 2012

  Do textů o Františku Vláčilovi přibyly fotografie několika dalších článků z dobového tisku, tentokrát z 80. let:

 • H. Hejčová: Beskydské pastorále (Kino 1983)
 • H. Hejčová: Filmové fantazie Theodora Pištěka (Kino 1983)
 • J. Tvrzník: František Vláčil: Baladický básník filmového plátna (Kino 1984)
 • H. Hejčová: Pasáček z doliny (Kino 1984)
 • H. Hejčová: Variace na jedno téma (Kino 1984)
 • H. Hejčová: František Vláčil natáčí Stín kapradiny (Kino 1984)
 • P. Zvoníček: Balada o zeleném dřevu (Šest filmů Jiřího Barty) (Kino 1984)
 • O. Hrivňáková: Mág není jen kryptogramem nejslavnější básně K. H. Máchy (Kino 1988)
 • S. Přádná: Mág (Kino 1988)

  Malá kuriozitka: 18. května uvede pražské Studio Ypsilon premiéru nové hry Jana Schmida Muž na větvi aneb Slavnost na horách či Prvobytně pospolné místo v Čechách. Hra vznikla z autorových skutečných zážitků v normalizačních letech, kdy se u něj na chalupě v Jizerských horách scházela rozličná umělecká a intelektuální společnost. Protože nedaleko měl chalupu i František Vláčil, účastnil se těchto setkání někdy i on se svými hosty, např. s historikem umění Bohumilem Nuskou. Chodil sem i Evald Schorm, architekt Karel Hubáček, občas disident Sergej Machonin. Některé z těchto osobností se dostaly do připravované hry - F. Vláčil posloužil jako předobraz postavy „Režiséra“, B. Nuska „Profesora“ a S. Machonin „Disidenta“.


  25. dubna 2012

  Do Vláčilovy filmografie jsem v oddílu Jiné doplnil informace k nerealizovanému záměru filmu z prostředí automobilových závodů s pracovním názvem RALLYE.

  Pavel Klusák na svém blogu Melanchofobie před časem vyvěsil text Perský příběh Zdeňka Lišky, který se vrací k nedávnému výročí narození tohoto hudebního skladatele.

  Od vydání MARKETY LAZAROVÉ na Blu-ray a DVD v prosinci 2011 se do března 2012 prodalo cca 600 ks Blu-ray a 2 600 ks DVD s tímto filmem.

  Krátká varšavská retrospektiva filmů Františka Vláčila, o níž jsem referoval níže (28. března) bude u našich severních sousedů putovní. Vláčilovy filmy navštíví postupně kina ve městech Krakow, Poznaň, Elblag, Chodziez a Gliwice.


  28. března 2012

  Dnes se na novinové stánky dostalo DVD z produkce FEXu, které obsahuje krátkometrážní snímky VĚŠTEC (1963, rež. L. Rychman), KONEC JASNOVIDCE (1957, r. V. Svitáček) a především Vláčilovu vizuální poému SKLENĚNÁ OBLAKA (1958). Detailnější informace o specifikacích disku nabízí stránky FEXu. Malou ukázku nabízí videokanál Filmexportu na YouTube. Z vlastní zkušenosti mohu zatím jen říct, že film je na disku v očekávané nerestaurované podobě, nicméně co do kvality přepisu je jeho koukatelnost dobrá. Překvapila mě slušná kvalita zvukové stopy. To vše ovšem jen na základě krátkého shlédnutí několika ukázek.

  Českou televizí nedávno uvedená ADELHEID (v cyklu Velikáni filmu) má na stránkách ČT svou samostatnou stránku, kde v krátkém několikaminutovém videu hovoří o filmu dramturg ČT Zdeno Kubina a scenárista filmu Vladimír Körner. V diskusi pod čarou pak upozorňuji na dotaz a odpověď týkající se odvysílaného přepisu, který byl uveden v HD rozlišení.

  Varšavské artové KinoLab uvede na konci dubna zkrácenou retrospektivu díla Františka Vláčila. Ve Vláčilově profilu na stránkách kina potěší českého diváka přirovnání Vláčila k největším dobovým tvůrcům 60. let a pak také podle mne rozkošně znějící polský název MARKETY LAZAROVÉ – Małgorzata, córka Łazarza.

  V neděli 18. března proběhl v pražském Rudolfinu koncert k nedožitým devadesátinám hudebního skladatele Zdeňka Lišky, který v přímém přenosu vysílala i rozhlasová stanice Vltava. Symfonický orchestr FOK zde předvedl Liškovu kompozici Hudba pro Perského šáha, komentář muzikologa Martina Rudovského k tomuto originálnímu dílu pak nabízí v audio verzi stránky ČRo 3 - Vltava.

  Baladická novela Vladimíra Körnera Údolí včel vznikla asi deset let po napsání scénáře ke stejnojmennému filmu Františka Vláčila. Kniha nyní vychází v novém vydání u nakladatelství Plus v ediční řadě Česká řada.

  Soubor staveb kolem fojtství u Velkých Karlovic si František Vláčil vybral za dějiště svých dvou filmů – STÍNŮ HORKÉHO LÉTA (1979) a PASÁČKA Z DOLINY (1983). Na serveru Fotohistorie.cz jsou k tomuto unikátně zachovalému objektu umístěny historické fotografie celého objektu a okolí. Stránky České televize pak nabízí i úplnou verzi asi 20ti minutového dokumentu z cyklu Příběhy domů.


  29. února 2012

  Po delší době jsem doplnil do textů o Františku Vláčilovi skeny dalších článků z dobového tisku. Některé jsou na těchto stránkách již z dřívějších aktualizací v přepisech, další jsem doplnil jako zcela nové. Jedná se o tyto texty (kde není uveden autor, jde o rozhovor s F. V.):

 • Vrba, F.: Vstup se doporučuje (Literární noviny 1960)
 • O filosofii ve filmu (Kultura 1962)
 • Pavlíček, F. - Vláčil, F.: Marketa Lazarová - výňatek ze scénáře (Kulturní tvorba 1966)
 • Kliment, J.: Proč jsme prohráli v Cannes (Kulturní tvorba 1967)
 • Kliment, J.: Až nedovoleně krásné (Kulturní tvorba 1967)
 • O filmu k nenatočení (Kulturní tvorba 1968)
 • Brousek, A.: Úzce specializovaný univerzál (Listy 1968)
 • Kliment, J.: V mohutném nástupu (Kulturní tvorba 1968)
 • Solecký, V.: Markéta Lazarová (Literární noviny 1967)
 • Hrbas, J.: Adelheid Františka Vláčila (Rudé právo 1970)
 • Filmová řeč se podobá poezii (Tvorba 1984)
 • Právník ví, umělec musí (Mladá fronta 1988)
 • S Františkem Vláčilem o bystrém oku filmaře (Prostor Zlín 1995)

  Z výše uvedených odkazů upozorňuji na poměrně raritní rozhovor s názvem Právník ví, umělec musí, který není snad zajímavý až tak svým obsahem jako tím, že ho spolu vedli František Vláčil a Bohumil Hrabal. – Obecně ještě ke všemu doplňuji informaci, že po několik let zpracovávaná bibliografie k životu a dílu Františka Vláčila se blíží k první fázi svého zveřejnění v samostatném oddílu Bibliografie na těchto stránkách.

  Tři hezké fotografie z natáčení filmu POVĚST O STŘÍBRNÉ JEDLI jsem zařadil do fotogalerie snímků z tohoto filmu, kde si je lze i zvětšit.
  20. února 2012

  Včera uplynulo 88 let od narození Františka Vláčila.

  Společnost FEX ohlásila na konec března (28.3.) vydání DVD s kompilací tří kratších snímků: VĚŠTEC (1963, rež. L. Rychman), KONEC JASNOVIDCE (1957, r. V. Svitáček) a SKLENĚNÁ OBLAKA (1958, r. Fr. Vláčil). Vydání tohoto Vláčilova filmu tak mj. ukazuje, že by měly být vyřešeny i autorsko-právní záležitosti kolem filmů z katalogu bývalého Armádního filmu. Škoda jen, že film vyjde v tak podivné „společnosti“ a vydavatel jej nespojil s (podle mne) mnohem logičtějším „příbuzným“, Vláčilovým filmem HOLUBICE, na jehož pečlivou edici na DVD také čekáme už řadu let.

  V regionálním Českokrumlovském deníku vyšel článek Luboše Dvořáka Sídlo Vlkov v Údolí včel filmaři postavili z kláštera v Kuklově, který přináší několik vzpomínek a detailů z natáčení ÚDOLÍ VČEL v Kuklově u Brlohu. Vedle známých skutečností jsou přidanou hodnotou článku vzpomínky místních pamětníků na natáčení a na jejich účast v komparzu, včetně ukázek ze soukromých fotoalb. Pro filmové historiky bude jistě zajímavá informace, že o natáčení podrobně referuje i místní obecní kronika doplněná fotodokumentací.

  Režisér Petr Nikolaev, který se do „paměti národa“ v loňském roce zapsal svým „pomníkovým“ filmem LIDICE, oznámil, že v roce 2013 uvede historický velkofilm (a současně seriál) o slovanských věrozvěstech Cyrilu a Metodějovi. Podle zveřejněného filmového záměru se Nikolaev chce mj. inspirovat i ztvárněním historie ve filmech Františka Vláčila... Více o tom např. zde.


  25. ledna 2012

  Na samostatné stránce přináším opožděnou recenzi Blu-ray a DVD s MARKETOU LAZAROVOU. Text mám napsaný již delší dobu, jeho vyvěšení na web jsem ale odkládal, neb jsem jej chtěl doplnit nějakými obrazovými ukázkami. Protože se k tomu ale v nejbližší době nedostanu, publikuji ho v „holé“ verzi s tím, že časem možná dostane obrazový update.

  Ve středu 25. ledna začala v Českém centru v Moskvě velká přehlídka filmů Františka Vláčila. Do 3. února zde budou uvedeny téměř všechny jeho celovečerní i krátké filmy. Z celovečerní tvorby v programu chybí pouze KONCERT NA KONCI LÉTA a HADÍ JED, naopak jsou zařazeny všechny tři známé dokumenty (Vihanová, Uldrich, Smyczek) a ukázky z Hejtmánkova celovečerního SENTIMENTU. Film MARKETA LAZAROVÁ bude uveden v digitalizované verzi, před projekcí proběhne i přednáška o digitalizaci tohoto díla. K přehlídce vydalo České centrum podrobný program, který ruské diváky seznamuje s osobností a dílem Františka Vláčila prostřednictvím textů, jež speciálně pro tuto akci napsala Zdena Škapová (ta Vláčilovu přehlídku v Moskvě také uvede). S jejím svolením nabízím na těchto stránkách českou verzi úvodního textu O kráse obrazu a mravní podstatě konfliktů a také jednotlivé drobné popisky k filmům. Celou publikaci si lze jako PDF stáhnout ZDE. V souvislosti s přípravou přehlídky zaujal ruskou odbornou veřejnost text Petera Hamese ze sborníku Marketa Lazarová: studie a dokumenty srovnávající MARKETU a ANDREJE RUBLEVA. Z ruské strany byl vznesen dotaz na možnost jeho vydání v odborném sborníku Kinovědčeskije zapisky, který byl vydavatelem sborníku i Peterem Hamesem přijat kladně. Dospěje-li ale ruská strana k překladu a zveřejnění, to uvidíme až časem.

  Ze zajímavého osobního pocitu z Vláčilových filmů se vypsal Lukáš Gregor v článku Z Vláčila jde tíseň na stránkách České televize.


  9. prosince 2011

  Včera dopoledne proběhla v pražském Ponrepu tisková konference Národního filmového archivu k vydání Blu-ray a DVD s filmem MARKETA LAZAROVÁ. Zástupci NFA zde shrnuli celý projekt digitalizace, představili fyzicky oba typy nosičů a poreferovali o jejich obsahu. Doporučená cena verze BD/DVD je 649 Kč, cena 2DVD pak 349 Kč. Zatímní náklad činí 1 000 ks BD/DVD a 2 000 ks 2DVD. Disky si bude distribuovat k jednotlivým prodejcům sám NFA. Kromě archivního kina Ponrepo jdou zatím zakoupit v pražské prodejně Terryho ponožky, ostatní prodejci mají zatím na svých webových stránkách oba typy nosičů v nabídce s označením „brzy vyjde“ (situace se v tomto směru ale může rychle měnit).

  Na tiskové konferenci padla mj. informace o dosavadních projekcích digitalizované MARKETY LAZAROVÉ. Zatím proběhlo 49 projekcí, jubilejní 50. proběhne v sobotu 10. prosince v kině Světozor. Dalších 63 projekcí je objednáno.


  2. prosince 2011

  Následující zpráva se mi nepíše zrovna lehce, ale na druhou stranu asi udělá radost nejednomu filmovému fanouškovi. Sborník Marketa Lazarová. Studie a dokumenty se po dvou letech od vydání stahuje z běžného prodeje a zbytek nákladu se přesouvá do sítě prodejen Levné knihy, kde by se měl objevit pravděpodobně v předvánočním čase. Kdo si tedy sborník ještě nestihl pořídit, bude mít možnost jej koupit za atraktivnější cenu, jejíž výši si ale netroufám odhadovat.

  S pojmy „NFA“, „ministerstvo kultury“ nebo „otevřený dopis“ se v poslední době spojuje především případ nečekaného odvolání ředitele NFA Vladimíra Opěly. Tak trošku ve stínu této medializované kauzy stojí otevřený dopis Asociace českých kameramanů, zaslaný ministrovi kultury 25. listopadu 2011 ve věci digitalizace filmového dědictví. Jde o jistě nepřehlédnutelný příspěvek k diskusi o způsobu digitalizace archivních snímků, v němž se zmiňuje i nedávno digitalizovaná MARKETA LAZAROVÁ. Úplné znění dopisu naleznete zde (PDF).

  Na čtvrtek 8. 12. od 11 hod. je do kina Ponrepo svolána tisková konference k vydání BD/DVD s filmem MARKETA LAZAROVÁ. Náhled plakátu k digitální distribuci filmu přináším níže (kliknutím lze zvětšit).
  25. listopadu 2011

  V zatím neurčeném dni v týdnu 5.–9. prosince 2011 by měla být
  v NFA svolána tisková konference k oficiálnímu uvedení a křtu dvoudiskového vydání MARKETY LAZAROVÉ (ve variantách BD + DVD nebo 2 DVD). Výsledná specifikace dvoudisku by měla odpovídat tomu, co jsem uvedl v aktualitách 21. října (viz níže), jen s tím upřesněním, že obě verze dobového traileru se do bonusů asi nedostaly. Soudím tak podle patrně výsledné verze přebalu (podle mého soudu příliš „pohřebního“ vzhledu), kterou jsem spolu s informacemi o BD/DVD umístil k nahlédnutí do oddílu Média.

  Nedávno vydaná poštovní známka s Zieglerovým plakátem k filmu MARKETA LAZAROVÁ se na netu objevila již v několika ukázkách ofrankovaných obálek. Musím říci, že to známce sluší, především pak v kombinaci se známkou s plakátem k Bressonovu filmu NĚŽNÁ. [náhled zde]

  Až nyní se ke mně dostalo potvrzení, že dvě loňská zahraniční vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD – přesněji brazilské a čínské – jsou pirátská a byla vydána bez vědomí spravovatele autorských práv. U čínského disku se to dalo předpokládat (tamní „vydavatel“ použil i britský přebal), u brazilského je to lehce pikantní situace, protože příští rok se má v Brazílii odehrát velká Vláčilova retrospektiva. Detaily k diskům viz oddíl Média. – K tomu ještě krátký dovětek: jedním z výsledků všech těchto pirátských snah i nekonečně dlouhého čekání na digitalizaci filmu je myslím i kompletní verze MARKETY LAZAROVÉ na YouTube, (převzatá z britského disku, protože obsahuje cenzurovanou verzi Rajské sonáty), která sice neoplývá obrazovou kvalitou, nabízí ale volitelně sady titulků v angličtině, španělštině, francouzštině, portugalštině a srbštině.


  2. listopadu 2011

  Zatím neoficiální informace z doslechu: Oficiálním termínem vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD a BD by měl být asi 2. prosinec 2011.


  21. října 2011

  S blížícím se termínem vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD a BD začíná nabývat konkrétnějších obrysů specifikace této edice. V této chvíli je potvrzené, že půjde o dvoudiskový pack, buď ve verzi 2 x DVD nebo BD + DVD. Vlastní film bude na prvním disku (DVD nebo BD), druhý DVD disk bude vyhrazen bonusům. Mezi těmi bude dokument Františka Uldricha V SÍTI ČASU (1989), „filmově-historický“ rozhovor se Zdenou Škapovou, rozhovor s historikem umění prof. Janem Roytem a rozhovor s Ivo Marákem o digitální restauraci filmu. Celkem by mělo jít asi o 50 minut filmových materiálů. Dále bude na disku rozsáhlá fotogalerie, obsahující údajně cca 100 fotografií (nevím jestli jen z filmu a natáčení nebo i z ukázek Vláčilova scénáře) a textové filmografie a biografie tvůrců a hereckých představitelů. Zatím ještě není jasné, budou-li mezi bonusy zahrnuty i obě dochované verze dobového traileru. Přiložen bude i booklet. – Na facebookovské stránce filmu se objevila fotogalerie z oficiální distribuční premiéry v pražském Světozoru 12. října 2011.


  6. října 2011

  Včera vydala Česká pošta již déle oznámenou poštovní známku s plakátem Zdeňka Zieglera k filmu MARKETA LAZAROVÁ, která vychází v rámci známkové řady Český filmový plakát. Známka má nominální hodnotu 10 Kč. Se známkou se současně vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen plakát k filmu UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ. Detaily ke známce i Zdeňku Zieglerovi na stránkách České pošty.

  Přesto, že digitalizovaná MARKETA LAZAROVÁ byla již uvedena v řadě českých kin, oficiální distribuční premiéra se odehraje ve středu 12. října od 19 hod. v pražském kině Světozor. Už na konci srpna pak byla zřízena samostatná stránka filmu na Facebooku, která bude doufám přinášet informace o aktuálních novinkách týkajících se filmu i jeho digitalizované kopie.
  2. září 2011

  Digitalizace MARKETY LAZAROVÉ je konečně skutečností. Již několik týdnů. Na těchto stránkách jsem se celou záležitostí zatím detailně nezabýval, protože jsem chtěl k celé věci uvést až úplné a souhrnné informace. Ty se snažím sumarizovat v samostatném textu Digitální Marketa Lazarová na vlastní oči. Úvodem ještě cítím povinnost poděkovat všem, kteří k výslednému textu přispěli radami a připomínkami a pracovníkům společnosti UPP, kteří poskytli obrazové ukázky digitalizovaného filmu a umožnili i blíže nahlédnout celý proces digitalizace a restaurace. Snad se mi podařilo to podstatné přenést i do textu.

  Aktuální číslo týdeníku Reflex (č. 34) přináší na s. 36–43 velký text Dariny Křivánkové o filmu MARKETA LAZAROVÁ, v němž autorka shrnuje historii vzniku filmu a následné osudy díla i jeho tvůrců. V tomtéž čísle pak na s. 44–48 vede stejná autorka rozhovor s Magdou Vášáryovou, nejen o MARKETĚ, ale i herectví jako takovém, o společnosti či o politice.

  Vančurův román Markéta Lazarová se dočká svého prvního anglického překladu. Překladatel Alex Zucker jej s finanční podporou americké Národní nadace pro umění připravuje na rok 2013. Podrobnosti např. ve zprávě ČT24.


  20. července 2011

  Od premiéry digitalizované MARKETY LAZAROVÉ v Karlových Varech uplynuly už skoro tři týdny. Film byl od té doby uveden i v pražském Světozoru, chystá se projekce na LFŠ v Uherském Hradišti (27. 7., 20:30 hod.). Na těchto stránkách, které se snaží být co nejúplnějším zdrojem informací k dílu Františka Vláčila, se přesto zatím stále neobjevila žádná podstatnější informace o tomto přepisu. Rád bych všechny čtenáře ujistil, že to není z důvodu mého nezájmu nebo laxnosti. Od karlovarského uvedení MARKETY (kde jsem nebyl) se naopak dost intenzivně snažím vyznat v místy rozporuplných, a většinou jen dílčích informacích, které se ke mně různými cestami sbíhají, abych mohl o celé události podat nějakou úplnější a zasvěcenější informaci. Včerejší den (19. 7.) byl klíčový v tom, že jsem konečně získal i osobní zkušenost s digitálním přepisem a to dokonce přímo u zdroje, u společnosti UPP. Ta nám (tím myslím sebe, Petra Soukupa ze Zóny a Luďka Hudce) ochotně umožnila si na velkém plátně detailně prohlédnout jak výsledný přepis, tak i podobu zdrojových materiálů, ukázala postupy a zásahy jimiž se přepis a restaurace filmu prováděly a to přímo prostřednictvím lidí, kteří na všem fyzicky pracovali. Myslím, že nyní mám tedy konečně k dispozici informace, jež umožňují napsat o přepisu něco podstatného. Na textu zatím pracuji, jeho výsledná podoba a tvar ještě závisí na tom, jak se podaří/nepodaří domluvit získání některých podkladů. Doufám, že vše budu mít pohromadě v horizontu několika dnů. Aby toto entrée neznělo příliš tajemně, mohu myslím již nyní napsat, že výsledná podoba přepisu na mne po detailním prohlédnutí udělala dojem, nejen obrazově, ale i (a to možná úplně nejvíc) zvukově. Podrobněji se k dnešní schůzce i k jakési bilanci celé digitalizace rozepisuje Petr Soukup na dnešní Zóně.

  Letošní ročník festivalu Film a dějiny proběhne 18.–21. 8. 2011 v již tradičním prostředí hradní zříceniny Orlík u Humpolce. Tematický název Hranice napovídá, že festival se bude věnovat filmům s pohraniční tematikou. Do programu je mj. zařazen i povídkový snámek VSTUP ZAKÁZÁN (1959), obsahující Vláčilův hraný debut PRONÁSLEDOVÁNÍ. Film bude uveden v pátek 19. 8. od 22:30 hod. Detaily k programu na oficiálních stránkách festivalu.

  Zajímavou „miniaturu“ z míst, kde se natáčela ĎÁBLOVA PAST publikoval na serveru Denik.cz Petr Gratias.


  1. července 2011

  Kdo by si chtěl po shlédnutí digitalizované MARKETY LAZAROVÉ na festivalu v Karlových Varech (viz níže) udělat rychlé srovnání s podobou filmu na filmovém pásu, může krátce po festivalu v úterý 12. července navštívit projekci stejného díla v pražském Ponrepu (od 19:30 hod.) Vstup je možný i bez průkazky kina Ponrepo. – A ještě malé upozornění předem: pokud budete hledat na těchto stránkách nějaké aktuální informace či dojmy z digitalizované MARKETY bezprostředně po jejím uvedení v K. Varech, tak zde nic nenajdete, protože Nostalghia.cz u karlovarských projekcí nebude. Dokonce budu několik dní i mimo net, takže případné dojmy diváků z „nové“ MARKETY začnu shromažďovat až cca po 14 dnech.

  Čerstvě k MARKETĚ napsala „předpremiérový“ text Déja vu v digitální kvalitě na svém blogu Alena Prokopová.

  Od 1. do 13. července probíhá v Pacific Cinematheque ve Vancouveru Vláčilova restrospektiva s názvem The Fantastic World Of František Vláčil. Jde o stejnou „putovní“ akci, kterou před časem mohli navštívit zájemci v Londýně nebo v New Yorku.


  27. června 2011

  Karlovarská premiéra nově digitalizované MARKETY LAZAROVÉ se podle festivalového programu odehraje v sobotu 2. července ve Velkém sále Termalu ve 14 hod. Druhé uvedení proběhne ve středu 6. července v karlovarském kině Čas. Informace k filmu na festivalovém webu zde.

  Fiktivní rozhovor s již řadu let zesnulým Františkem Vláčilem publikovaly stránky e-kultura.cz. V podstatě jde o výběr ze starších Vláčilových rozhovorů, vhodně seřazený do podoby „aktuálního“ interview.

  Před pár dny uplynulo 120. výročí narození Vladislava Vančury. Na serveru Novinky.cz vyšla k této příležitosti krátká Vančurova biografie s názvem Vladislav Vančura - mistr jazyka českého, zmiňující samozřejmě i Vláčila.

  Moravské divalo v Olomouci nastudovalo jevištní představení Markety Lazarové v podobě „rockového eposu o lásce a milosrdentví“. O představení v režii Michaela Taranta a s hudbou Daniela Fikejze si lze více přečíst na webových stránkách Moravského divadla, kde jsou umístěny odkazy na recenze představení i video s upoutávkou.


  9. května 2011

  Již asi dva týdny jsou známé výsledky výběrového řízení na digitalizaci dubpozitivu MARKETY LAZAROVÉ (viz níže), které vyhrála (nutno říct, že podle mnohých očekávaně) firma UPP. Jak se uvádělo v konkurzních podmínkách, přepis má být hotov a odevzdán do 15. června 2011. Další kroky nakládání s digitalizovaným filmem zatím upřesněny nebyly, ale nejbližší budoucnost nového přepisu (i finanční toky k němu použité) může napovědět téměř čerstvá zpráva, kterou přinesla mj. také ČT 24: organizační tým letošního ročníku karlovarského festivalu vydal oficiálně ústy své mluvčí Uljany Donátové zprávu, že digitalizovaná MARKETA LAZAROVÁ bude uvedena právě na letošním ročníku (který se koná od 1. do 9. července 2011). Podle ČT 24 mluvčí „upozornila, že právě tato mezinárodní přehlídka má podíl na obnovené verzi MARKETY LAZAROVÉ“ a „finančně se na ní podílela nadace ČEZ jako generální partner festivalu“... Více informací lze najít v článku Vyžehlená Markéta Lazarová se představí ve Varech na stránkách ČT 24. Článek mj. zmiňuje i již několik let starou anketu za pečlivou digitalizaci MARKETY LAZAROVÉ, kterou iniciovaly právě stránky Nostalghia.cz, na nichž byla i umístěna, a kterou „podepsalo“ na 1.200 lidí z Čech i ze zahraničí. Ač právě zpracovávaný digitální přepis duplikační kopie jistě přinese MARKETU v bezkonkurečně nejlepším digitálním přepisu jaký zatím byl k dispozici, musím jako iniciátor této petice upřesnit informaci ze zprávy ČT 24: v textu petice se hovořilo o přepisu originálního negativu a ne duplikační kopie, z níž UPP svůj přepis realizuje nyní.

  DVD disk s filmem ĎÁBLOVA PAST se po uvedení do prodejen dostal v pátek 6. května (na cca 1 týden) i na novinové stánky jako součást řady levných titulů FEXu za 99 Kč. Digipack obsahuje identický disk jako předchozí „řádné vydání“. Pokusím se brzy přinést i podrobnější popis disku, jak se o to u Vláčilových filmů snažím systematicky. Mimochodem: Při procházení netu jsem narazil na tuto humornou rukodělnou variaci na obal ĎÁBLOVY PASTI. Zejména zvuková stopa v DD 5.1 je pikantní :-)


  V úterý 10. května uvede pražské Ponrepo od 17:30 dva Vláčilovy snímky natočené ve zlínských (tehdy gottwaldovských) atelierech, lyrické balady SIRIUS a POVĚST O STŘÍBRNÉ JEDLI. Představení je přístupné i pro širší veřejnost, pro zakoupení vstupenky není tedy třeba průkazky kina Ponrepo.

  Kniha Václava Šmidrkala Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951–1999, obsahující mj. i podrobnější údaje k působení Františka Vláčila v Československém armádním filmu (podrobněji jsem o ní referoval 13. srpna 2009, viz níže), je nyní v prodeji v Levných knihách za cenu 69 Kč.

  Po již několik let staré jevištní adaptaci Körnerovy novely Údolí včel ve Strašnickém divadle uvedla stejná scéna další körnerovskou látku, adaptaci románu Písečná kosa zasazeného do dob tatarského vpádu do raně středověké Evropy.


  30. března 2011

  Digitalizace MARKETY LAZAROVÉ na dohled! - Na stránkách Národního filmového archivu se objevila Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Pod málo říkajícím názvem se ovšem skrývá informace, která oblaží srdce nejednoho filmového fanouška. Jedná se totiž o vypsané výběrové řízení na digitální restauraci MARKETY LAZAROVÉ! Na zmíněném odkazu si lze prostudovat podmínky výběrového řízení, z nichž vyjímám to podstatné: přepis zdrojového materiálu v technologii 4K, digitální restaurování obrazu a zvuku, výroba digitálnícho masterů 4K pro archivaci, distribuci a výrobu digitálních kopií. Výsledné dílo má být odevzdáno do 15. 6. 2011. - NFA poskytne k přepisu duplikační kopii (dubpozitiv, aka intermedián), což bude pro technologické nadšence asi jediný podstatný kámen úrazu, protože i u dubpozitivu, jehož rozlišení je podstatně větší než u pozitivních kopií určených pro distribuci, došlo ve srovnání s negativem k podstatnému úbytku obrazových informací. Zakopaný pes je v tomto případě již v před lety na toto téma zmíňovaných obrazových korekcích, které se dříve dělaly ve formátech, jež dnes údajně nelze rekonstruovat. Ostatně přesněji se mi k tomu vyjádřil jeden povolanější člověk „z oboru“, z jehož emailu následně cituji:
  „...negativ není hotové výsledné dílo vhodné pro digitalizaci, protože neobsahuje barevné a hustotní korekce, které si kameraman pracně vycizeloval při výrobě tzv. římské (premierové) kopie. To je pravda, tyto původní korekce u starších filmů jsou ve formátech, které dnes lze jen ztěží rekonstruovat, takže přímé kopie nebo přepisy z negativů bývají často barevně a hustotně více či méně odlišné než obraz v době tehdejší premiéry odsouhlasený tvůrci. Dubpozitiv, pokud byl zhotoven ve stejné době jako film (a to mi v případě Markety Lazarové NFA potvrdil) je tedy jakási záloha původního negativu nakopírovaná s originálními původními korekcemi – v tom bych osobně viděl veliké plus vzhledem k autenticitě a věrnosti originálu. Samozřejmě překopírováním z negativu na dubpozitiv dojde z principu k menšímu úbytku ostrosti (rozlišení), ale vzhledem k tomu, že v tehdejší době se používaly pomaloběžné kopírky s pookénkovým posunem, je tento úbytek možná teoreticky měřitelný, ale okem prakticky nepostřehnutelný. Jestli jsem měl z něčeho strach, tak z toho, že nová remasterovaná verze nebude mít původní Vláčilem schválenou atmosféru, že si někdo z restaurátorů svévolně někde něco zesvětlí, ztmaví, zkontrastní podle svého, aby to oku lépe lahodilo, bylo vidět víc detailů atd. To je ale v podmínkách [výběrového řízení] striktně zakázáno (i když teoreticky to možné samozřejmě je). Jelikož se všechny v kinech promítané kopie (z kterých se pak i přepisovalo) vyráběly přímo z negativu a jelikož postupem doby novější kopírky nebyly schopné přečíst původní hustotní korekce a musely se vyrobit nové pouze s přihlédnutím na starou kopii, docela se těším na remasterovanou vyčištěnou verzi, protože ta by měla být v tomto ohledu autentičtější než kopie z posledních cca třiceti let, neřku-li VHS/DVD verze. Já se tedy těším... držím palce všem, kdo na tom budou pracovat, aby se dílo vydařilo.“
  Teoreticky by tak tedy ještě v tomto roce mohl být k dispozici master, jehož kvalita by byla nesouměřitelná s čímkoliv na čem byla MARKETA zatím vydána, potažmo i v kinech distribuována. [Aktualizace 31. 3. 2011: O problematičtějších rozměrech digitalizace MARKETY LAZAROVÉ na stránkách Zóna]

  Ohlášené DVD s filmem ĎÁBLOVA PAST konečně před asi 14 dny vyšlo. Zatím jsem neměl disk v ruce, podle dosavadních ohlasů z netu přepis filmu neurazí, ale ani nenadchne. Podle porovnání by mělo jít údajně o stejný master, jaký se použil pro všechna dosavadní uvedení filmu v televizi. Nový přepis se tedy nekonal. Podle informací z webu je další výbava disku v intencích ediční politiky vydavatele: slovo historika, české titulky pro neslyšící, fotografie, biografie a filmografie, soudobá dokumentace, soudobá dokumentace na DVD-ROM, rozhovory.

  V březnu odvysílala Česká televize v cyklu 13. komnata díl věnovaný slovenskému herci Ivanu Palúchovi, především „normalizační“ éře jeho života, v níž byl připraven o možnosti hrát nejen v zahraničních (roztržení pasu po návratu z Cannes přímo na letišti), ale i v československých filmech, a po emigraci své manželky především o dceru, kterou mu nebylo umožněno vídat a sblížit se s ní. V dokumentu Palúch samozřejmě také krátce vzpomíná na práci s Vláčilem. 13. KOMNATA IVANA PALÚCHA je k dispozici také na i-vysilani ČT.


  3. února 2011

  V poslední zprávě z 6. 12. 2010 (viz níže) jsem dedukoval možný termín vydání DVD s filmem ĎÁBLOVA PAST. Podle všeho to zatím vypadá, že DVD v únoru nevyjde, protože organizátor projekce filmu byl nucen změnit program. Termín odsunutí vydání zatím není známý.

  Od 2. do 10. února probíhá v newyorském Lincolnově centru přehlídka filmů Františka Vláčila. Podle programu celé akce jde o stejnou kolekci, kterou v loňském roce uvedl British Film Institute, a to včetně paradokumentu SENTIMENT a besedy s hercem Janem Kačerem. Z New Yorku by se měly Vláčilovy filmy následně stěhovat na obdobné akce do Washingtonu a Chicaga. Viz též reportáž ČT24 o celé akci, obsahující rozhovor s Janem Kačerem a mj. i archivní záběry z předávání Ceny Vladislava Vančury Františku Vláčilovi.

  Před několika dny vyšlo DVD s filmem SPANILÁ JÍZDA (1963) režiséra Oldřicha Daňka. Film se objevuje i ve Vláčilovských filmografiích pro malou hereckou roli Fr. Vláčila, který zde hraje bezejmenou postavu zvanou „hejsek“. Vláčilův herecký „part“ najdete v přibližně 45. minutě filmu, kde během cca 5 vteřin pronese jedno slovo a zavře dveře. Screenshot zde. (Obdobnou roli má pak v předchozím záběru i režisér Zd. Podskalský.) – Jinak k vydanému DVD ještě jedna nevláčilovská poznámka: film je na něm přepsán pouze z duplikátní distribuční kopie, která má ořízlý formát obrazu na 1.85:1 oproti originálnímu 2.35:1. Jak tento ořez v některých částech filmu dopadl si lze prohlédnout na těchto ukázkách: 1 | 2 | 3.


  6. prosince 2010

  O vydání DVD s filmem ĎÁBLOVA PAST naposledy informoval Petr Soukup na svých stránkách Zóna v červenci 2010. Zatím blíže neurčený termín vydání DVD nyní nabírá konkrétnější obrysy. Ke zjištění mi pomohla tak trochu náhoda: v doprovodném programu právě probíhající olomoucké výstavy Olomoucké baroko (mimochodem jde mimořádnou výstavu!) jsou vedle přednášek a jiných kulturních akcí také projekce „barokních“ filmů. Na 15. února 2011 je v programu i ĎÁBLOVA PAST. Když jsem se ptal z čeho se bude film promítat (neb v sále Mozarteum není projekční technika pro 35mm) odpověděli mi organizátoři, že z DVD. Když jsem namítl, že žádné DVD s filmem není, s úsměvem mi odvětili, že v té době již bude. Mají to s vydavatelem evidentně ošetřené. Jediný Vláčilův celovečerní film z 60. let, který zatím není na žádném DVD nosiči by měl být tedy vydán nejpozději v únoru 2011 (ale je možné, že tomu tak bude dříve). – Jen na okraj: 1. Olomoucká projekce může být i zajímavým testem kvality zpracování DVD; 2. Shodou okolností projekce proběhne 4 dny před výročím Vláčilova narození (19. 2. 1924).


  3. září 2010

  Včera byla zahájena retrospektiva Františka Vláčila v British Film Institute (více o celé akci viz níže aktualita z 15. srpna). Dílu Františka Vláčila se věnuje také nejnovější číslo Sight & Sound, které na svých stranách přináší text Out of the past: Frantisek Vlácil (též on-line). BFI vydal k retrospektivě samostatný plakát, který si lze na jejich e-shopu zakoupit v několika volitelných formátech v cenách od 4,99 liber. Na plakát byl použit digitálně dobarvený motiv z HOLUBICE (viz vlevo). Retrospektiva má samozřejmě odraz i v měsíčním programovém průvodci BFI, kde je text o Vláčilovi a jeho filmech s názvem Cinema as Poetry: František Vláčil na str. 34-38. (viz ukázka str. 34) Podle programu by měl být také hostem projekce dokumentu SENTIMENT (10. září) herec Jan Kačer. Retrospektiva má prezentaci také na webu Českého centra v Londýně.

  Britské vydání ADELHEID na DVD (Second Run) více přiblížil na základě vlastní zkušenosti Petr Soukup na svých stránách Zóna. Podle tohoto textu bohužel vychází kvalita britského disku ještě hůře než české vydání, především v obrazové části díky přemíře digitálních zásahů do nekvalitního masteru. Vydařený je tak na tomto vydání (dle mého soudu) jen obal.


  16.-17. srpna 2010

  Ke včerejší poznámce o chystaném britském DVD s ADELHEID připojuji až dnes na webu nalezený náhled obalu, který se na rozdíl od řady předchozích titulů vydavatele tentokrát grafikům Second Run opravdu povedl. - A s tím přináším ještě jednu novinku: 13. září by měl být ve Velké Británii uveden na trh první opravdový vláčilovský DVD box, který bude obsahovat nejen všechny dosavadní secondrunovské tituly - MARKETA LAZAROVÁ, ÚDOLÍ VČEL, ADELHEID - ale i exklusivní DVD premiéru paradokumentu SENTIMENT Tomáše Hejtmánka! Jediným zdrojem informaci o tomto DVD boxu je ale zatím jen preorderová nabídka několika eshopů: TheHut.com box nabízí za necelých 16 liber, Amazon za 15 liber, na eBay.com je preorderová cena téměř dvojnásobná, ve specifikacích je zmíněno také nejasné „Special Features“. Do jistoty vydání boxu a podoby jeho specifikace tedy chybí jediné: potvrzení od vydavatele, který na svých stránkách (zatím?) žádný podobný box nezmiňuje. Je ovšem také možné, že jde o mimořádnou akci spojenou se zářijovou retrospektivou Františka Vláčila, kterou v Londýně pořádá BFI (viz níže).

  Zcela nejasně působí v nabídce eshopu cdwow.com titul s názvem Haunting Cinema of Frantisek Vlacil, označený jako import z Regionu 1 v normě NTSC, který se zde má prodávat od 28. září. Cena přes 32 liber je značná, podle všeho by ale mělo jít jen o dvojpack společnosti Facets, která do něj zabalila své starší edice filmů HOLUBICE a ADELHEID.

  Dnes (17. 8.) začíná na hradě Orlík u Humpolce již 9. ročník filmového festivalu Film a dějiny. Program odstartuje ve 20:30 hod. projekce Vláčilova snímku ĎÁBLOVA PAST, která předznamenává i celé téma letošního ročníku: Křesťané a pohané. Více na www.filmadejiny.cz.


  15. srpna 2010

  British Film Institute nachystal do svých kinosálů ve spolupráci s pražským NFA na měsíc září velkou retrospektivu Františka Vláčila. Vše zahájí 2. září úvodní přednáška Petera Hamese a po ní projekce ĎÁBLOVY PASTI. Následovat budou v různých termínech (vždy také s reprízou) snímky SIRIUS, ADELHEID, PASÁČEK Z DOLINY, MARKETA LAZAROVÁ, STÍN KAPRADINY, STÍNY HORKÉHO LÉTA, ÚDOLÍ VČEL, DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ, HOLUBICE a na závěr 30. září HADÍ JED. Uveden bude i paradokument SENTIMENT a Vláčilovi a jeho filmům bude věnováno několik stran v pravidelném měsíčním bulletinu BFI. V uváděné kolekci sice chybí některé jiné celovečerní Vláčilovy filmy a alespoň ukázky z jeho „armádního“ období a dokumentaristické tvorby, ale i tak jde o kolekci, jejíž prezentaci můžeme v takové šíři Britům jen závidět. Podrobnější informace na stránkách BFI. Za poznámku možná stojí část úvodu z programu přehlídky:
  „Byl srovnáván s Wellesem a Kurosawou, je autorem nejlepšího českého filmu a prvním filmařem, jemuž byla věnována samostatná výstava na Pražském hradě... Jsme potěšeni, že můžeme představit vizionářského režiséra, jehož filmy - díky DVD - přitahují stále větší pozornost.“

  A opět Británie: Za necelých 14 dní (23. srpna) je společností Second Run ohlášeno DVD s Vláčilovým snímkem ADELHEID. Posunutý termín vydání (původní měl být v roce 2009) i poznámka na webu vydavatele: „The DVD is presented in a new digital transfer with restored picture and sound...“ budí naději, že by mohlo jít o nový přepis a kvalita obrazu i zvuku by tak na britském DVD mohly být o řád lepší než na starším disku od Bontonu.

  V galerii plakátů k filmům Františka Vláčila přibyly další úlovky. Propagační tisk s fotografiemi a základními údaji k filmu HOLUBICE a další část kolekce plakátů k MARKETĚ LAZAROVÉ. Jejich množství k tomuto filmu mj. ukazuje, jak mimořádnou propagaci MARKETA měla. Za poskytnutí obrázků děkuji Pavlu Rajčanovi.


  21. července 2010

  V neděli 25. července uvede ČT1 v odpoledním cyklu Pro pamětníky Vláčilův snímek PASÁČEK Z DOLINY, inspirovaný motivy z románu Ladislava Fuchse. Film je obecně vnímán jako méně důležité Vláčilovo dílo, pro mne osobně má velký, skoro iniciační význam, neb před mnoha lety jsem ještě v pubertálním věku při jeho sledování poprvé pocítil, že film může být i něco jiného než zábava. Dodnes si ty dojmy pamatuju a PASÁČEK Z DOLINY je tak pro mne v jistém smyslu osudové dílo.

  Filmexport (FEX) připravuje vydání DVD s Vláčilovým filmem ĎÁBLOVA PAST. Přesné detaily k disku a jeho výbavě zatím nejsou jasné.

  20. července uveřejnil deník MF Dnes (v tištěné verzi i ve webové podobě na iDnes.cz) článek Mirky Spáčilové Co brání vývozu českých filmů do zahraničí? Pohotoví internetoví piráti. Autorka se v něm zabývá současnou situací s uváděním českých filmů na DVD v zahraničí a konkrétně se věnuje několika aktuálním právním problémům spojeným s několika filmy a osobami. V textu je ale mj. také zmíněno, že americká společnost Criterion Collection projevila zájem o vydání MARKETY LAZAROVÉ, ovšem v novém přepisu. Pokud by to byla pravda, při současné politice Criterionu by americká společnost stála nepochybně jen o HD přepis některého ze zdrojových materiálů. Uvidíme zda-li se o celé věci časem neobjeví víc informací nebo zda-li celá záležitost postupně neusne věčným spánkem a nezapadne v zapomění, jak se to v případě snah o nový přepis MARKETY LAZAROVÉ stalo v minulosti již několikrát.


  6. května 2010

  Francouzské vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD z roku 2009 (Malavida) se mi konečně dostalo do rukou, přináším tedy jeho horkou recenzi.

  V rámci olomouckého festivalu Divadelní Flóra bude MARKETA LAZAROVÁ promítnuta v pondělí 17. května od 14 hod. ve filmovém sále Konviktu. Bude se jednat o projekci z filmového pásu a přístup na ni je zdarma.

  Společnost FEX vydala na DVD film Oldřicha Daňka SPANILÁ JÍZDA z roku 1963. Film připomínám proto, že František Vláčil v něm ztvárnil epizodní roli bezejmenného hejska.

  Podle dnešní zprávy Zóny vyšel u příležitosti letošního ročníku plzeňského festivalu Finále sborník věnovaný Drahomíře Vihanové, jehož součástí je i DVD s několika jejími dokumenty. Mezi nimi se nachází také dokument HLEDÁNÍ z roku 1979, zaznamenávající kamerou Jana Špáty zákulisí natáčení Vláčilova filmu KONCERT NA KONCI LÉTA.


  10. dubna 2010

  Krátký popis britského DVD s filmem ÚDOLÍ VČEL od společnosti Second Run je nyní k dispozici na samostané stránce i s několika ukázkovými screenshoty.


  25. března 2010

  Ohlášená britská DVD edice ÚDOLÍ VČEL byla uvolněna do prodeje. Společnost Second Run nabízí na dvouvrstvém disku film v originálním anamorfním widescreenu, s původním českým zvukem a anglickými titulky. Použit byl skoro určitě stejný master jako u starší výborné české edice (což je ovšem zásluha nestandardní fanouškovské péče authoringového studia), takže můžeme být zvědavi na to, jak si s ním poradili britští vydavatelé. Jinak je britské DVD bez bonusů, krabička ale obsahuje booklet s esejem Petera Hamese. Obal britského disku (viz vlevo) je o něco povedenější než u jejich MARKETY, stále se ale u něj nemůžu úplně zbavit dojmu, že záměrům britského grafika ne úplně rozumím.

  Galerie plakátů k filmům Františka Vláčila se rozrostla o druhou českou verzi plakátu k ĎÁBLOVĚ PASTI. Jde rovněž o dílo Miloše Reindla. (Díky za sken Pavlu Rajčanovi.)

  Pod názvem Marketa jediná zvítězí vyšla v týdeníku A2 (č. 6, s. 18) esej Martina Škabrahy reagující na studii Petry Hanákové ve sborníku Marketa Lazarová. Osobně mám ze Škabrahova textu radost především proto, že naplňuje jeden z cílů sborníku: vyvolat polemiku a reflexi.


  28. ledna 2010

  Před jedenácti lety, 28. ledna 1999, zemřel František Vláčil, krátce před svými blížícími se 85. narozeninami (19. února). Při této příležtosti připomínám vzpomínkový večer Pocta Františku Vláčilovi, který proběhne přibližně uprostřed intervalu mezi těmito dvěma termíny - v pátek 5. února od 17:30 hod. v promítací síni NFA Ponrepo. V první části budou uvedeny dva filmové dokumenty o Františku Vláčilovi, druhá část je vyhrazena prezentaci a křtu sborníku Marketa Lazarová. Studie a dokumenty (viz též níže aktualizace z 28. 12. 2009), uveden bude i videozáznam posledního rozhovoru s Františkem Vláčilem. Více o celé akci též viz programová brožura nebo webové stránky kina Ponrepo. Vstupenky jsou v prodeji i pro ty, kdo nejsou držitely průkazky kina Ponrepo. - Tím ovšem v Ponrepu připomínka díla Františka Vláčila nekončí. V pondělí 8. února od 19:30 hod. bude uvedena právě MARKETA LAZAROVÁ, v úterý 23. února od 17:30 hod. pak stále uhrančivá HOLUBICE, před níž bude jako předfilm uveden Vláčilův krátkometrážní snímek SKLENĚNÁ OBLAKA. Všechny tyto projekce jsou přístupné i nečlenům Ponrepa!

  Krásný a originální úlovek se podařil Pavlu Rajčanovi, jehož fenomenální sbírka filmových plakátů je k vidění i na webu Terryho ponožek. Plakát k Vláčilovu filmu ĎÁBLOVA PAST od Miloše Reindla z roku 1962 zná málokdo. Viz též Galerie plakátů na těchto stránkách, kam jsem přidal i náhled přebalu originálního dobového osmistránkového filmového programu k tomuto filmu.

  V pražském divadle Disk byla uvedena nová divadelní dramatizace Vančurova románu Marketa Lazarová. V režii Pavla Ondroucha a za spolupráce dramaturga Zdeňka Janála vznikla pro absolventský ročník katedry činoherního divadla Divadelní fakulty. V posledních letech je to již třetí jevištní ztvárnění tohoto námětu, již dříve byla Marketa Lazarová inscenována v Národním divadle (režie J. A. Pitínský), jako muzikál Petra Ulrycha a Stanislava Moši pak v Městském divadle Brno.  11. ledna 2010

  V poslední aktualizaci loňského roku (viz níže zpráva z 28. prosince 2009) jsem ohlašoval prezentaci sborníku Marketa Lazarová v pražském Ponrepu. Nyní jsou známy již všechny podrobnosti: prezentace sborníku spojená s jeho křtem a projekcí několika dokumentů o Františku Vláčilovi (psal jsem o nich podrobněji rovněž níže) proběhne v pražském Ponrepu v pátek 5. února 2010 od 17:30 hod. Vstup bude možný na běžné vstupenky z pokladny kina, k jejich zakoupení nebude potřeba průkazka kina Ponrepo.


  28. prosince 2009

  V zatím blíže nespecifikovaném únorovém termínu (pravděpodobně v první půlce měsíce) proběhne v pražském Ponrepu prezentace sborníku Marketa Lazarová (o něm více viz níže aktualizace ze 13. prosince). Na programu budou dva jediné filmové dokumenty o Františku Vláčilovi (HLEDÁNÍ Drahomiry Vihanové a V SÍTI ČASU Františka Uldricha), prezentace sborníku za přítomnosti několika přispěvatelů spojená s křestem knihy, závěr pak bude patřit projekci posledního krátkého rozhovoru s Františkem Vláčilem, pořízeného na kameru cca 2 měsíce před jeho úmrtím. O přesném termínu budu na těchto stránkách samozřejmě ještě informovat.

  Městské zastupitelstvo v Českém Těšíně, v rodišti Františka Vláčila, projednávalo na svém zasedání 30. listopadu 2009 návrh na zřízení pamětní desky Františka Vláčila. Ač jsou výsledky hlasování k nahlédutí na oficiálních stránkách Města Č. Těšín, jasnou odpověď na návrh nedávají. Z interních zdrojů zatím vím, že ona převaha hlasů „Pro“ by měla znamenat spíš souhlas s odmítavou odpovědí navrhovateli. Pro zřízení desky údajně „není žádný důvod“.


  13. prosince 2009

  Nakladatelství filmové literatury Casablanca uvádí v těchto dnech na trh sborník s názvem Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Jde o sborník textů dvanácti autorů, kteří se z různých pohledů věnují Vláčilovu filmu. Podrobnější informace o sborníku i o jeho distribuci přináším na samostatné stránce.

  Osudy některých filmových rekvizit můžou být pozoruhodné. O dřevěných milnících, které „hrály“ v MARKETĚ LAZAROVÉ jsem psal před časem v samostatném textu Milník(y) na cestě za Marketou Lazarovou.... O osudu několika dalších artefaktů z natáčení MARKETY se dočtete také ve výše zmíněném sborníku (rozhovor s Th. Pištěkem). V souvislosti s jeho přípravou jsme ale před časem našli i torza včelích úlů, které mohly „hrát“ v jiném Vláčilově filmu – v ÚDOLÍ VČEL. Pátrání pak následně vedlo i k poodhalení jejich dalších osudů. Více o tom na samostatné stránce.


  23. listopadu 2009

  Další vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD se objevilo v Brazílii, kde jej uvedla na trh společnost Cult Classic. Přesné informace o disku zatím nejsou, podle údajů z webových stránek by film měl být ze stejného masteru jako francouzské či britské DVD. Otázka střihových úprav některých částí jako u britského disku je zatím otevřená, i když se domnívám, že málo pravděpodobná. – K britskému DVD malá noticka: disk s MARKETOU od společnosti Second Run se objevil na čínském trhu v úplně stejné úpravě přebalu, potisku i grafiky menu jako u britského vydání, jen s dotištěnými čínskými nápisy a přidanými čínskými titulky. Je ovšem otázka, do jaké míry jde o legální vydání... Ale minimálně spojení filmu s čínským titulky působí dost originálně – viz ukázka. Detaily viz oddíl Média.

  Podstatně jsem doplnil galerii plakátů k filmům Františka Vláčila, především o další distribuční (a méně známé) plakáty k MARKETĚ LAZAROVÉ a také nové přírůstky k filmu ĎÁBLOVA PAST.


  16. října 2009

  Objevily se první informace o obrazové kvalitě francouzského DVD s MARKETOU LAZAROVOU, o němž jsem informoval 5. října (viz níže). Kvalita přepisu bude pravděpodobně totožná s tím, co nabízí britské DVD od Second Run, hlavním kladem francouzského vydání tak je úplná a nesestříhaná sekvence Rajské sonáty. Recenzi disku přinesu později, až se mi podaří objevit nějaký eshop, který chce za poštovné z Francie nějakou lidskou částku...


  15. října 2009

  Když se člověk něčím zabývá dostatečně dlouho a intenzivně, začnou k němu, od nějakého blíže nevypočitatelného okamžiku, určité věci přicházet samy od sebe. Alespoň takovou zkušenost jsem učinil v průběhu několika posledních měsíců při práci na sborníku textů o MARKETĚ LAZAROVÉ, který připravuje k vydání nakladatelství Casablanca. Mimo jiné se mi jednoho dne ze zcela nečekaného zdroje snesla informace, že se snad zachovaly některé originální skulptury, které byly použity v MARKETĚ LAZAROVÉ jako tzv. milníky podél Říšské cesty. Více v samostatném textu/galerii Milník(y) na cestě za Marketou Lazarovou...  5. října 2009

  Jak uvádí dnešní Zóna, z Francie přišla nadmíru zajímavá zpráva: Tamní vydavatel Malavida uvedl 30. září na trh francouzské DVD s MARKETOU LAZAROVOU. Pro výrobu DVD byl téměř jistojistě použit stejný master jako pro britské vydání společnosti Second Run, je ale otázka jak si Francouzi poradili s úpravou obrazu i zvuku. Teoreticky je možné, že obraz by se jim mohlo podařit o něco vylepšit, ještě víc mne ale bude zajímat, zda-li se v epizodě Rajská sonáta neuchýlili k obdobnému cenzorskému zásahu jako britský vydavatel (o tom více zde). Dále nevím jak si mám poradit s údajem 174 min. délky filmu na recenzentském serveru dvdrama.com, vydavatel pak udává na svých stránkách délku 164 min. To vše ukáže až praktická zkušenost s diskem, kterou zatím nemohu nabídnout, možná bude ale někdo rychlejší. Z dalších parametrů lze zmínit už jen zvuk ve dvoukanálové mono verzi a jak dokládají ukázky na recenzním serveru dvdrama.com rozdělení filmu na 14 kapitol. Přiložený booklet bude obsahovat na rozdíl od britského vydání více textů, především francouzské překlady českých autorů (Z. Škapová, D. Hodrová, rozhovor A. J. Liehma s F. Vláčilem). Cena disku je stanovena na 19,90 Euro.


  13. srpna 2009

  Nakladatelství Naše vojsko vydalo knihu Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951–1999. Autor Václav Šmidrkal v ní přibližuje vznik a historii Armádního filmového studia, které „vychovalo“ řadu vynikajících filmových tvůrců. Vedle K. Kachyni, V. Jasného, P. Juráčka či P. Háši je připomenuta i osobnost Františka Vláčila, který byl do ČAF povolán v roce 1951 (jeho medailon je na stranách 30–31). Z Vláčilovy armádní filmografie jsou připomenuty jen významnější snímky: VZPOMÍNKA (1953), STŘELECKÉ ZÁVODY V PEKINU (1956), POSÁDKA NA ŠTÍTĚ (1956), DOPIS Z FRONTY (1956), LESY NAŠICH VOJENSKÝCH PROSTORŮ (1956), VOJENSKÁ MATURITA (1957) a SKLENĚNÁ OBLAKA (1958). Z krátkých popisů snímků samozřejmě vyčnívají SKLENĚNÁ OBLAKA, ale zajímavá je i zmínka o výtvarném pojetí „agitky“ LESY NAŠICH VOJENSKÝCH PROSTORŮ, kde by se měl ukazovat Vláčilův smysl pro obrazovou kompozici. Některé z filmů jsou připomenuty i fotografií.


  1. července 2009

  Až z emailové zprávy jsem se dozvěděl, že film MARKETA LAZAROVÁ je ve své kompletní délce od března tohoto roku ke stažení na serveru YouTube. Vážnými zájemci o film ovšem tato informace nijak zvlášť nepohne, proto jen pro úplnost dodávám, že film je zde rozkouskován na 15 dílů, obsahuje anglické titulky a přítomnost „cenzurované“ pasáže Rajské sonáty napovídá, že zdrojem bylo britské DVD od společnosti Second Run.

  Na šumavské Kvildě by měla být po celé léto přístupná výstava fotografií z filmů, které se v okolních exteriérech natáčely, mj. samozřejmě i z MARKETY LAZAROVÉ. Průběžně by zde měly být uváděny i celé filmy. Reportáž ze zahájení výstavy, i s krátkou vzpomínkou Ivana Palúcha, nabízí ivysilani.cz


  23. června 2009

  Třem filmovým andělům věnoval svůj text Z rozkazu bloudící ozvěny Martin Škabraha, který se v Britských listech zastavil u tří filmů 60. let: ZVONKOHRA O PŮLNOCI (O. Welles), ANDREJ RUBLEV a MARKETA LAZAROVÁ. Text původně vyšel v katalogu 11. semináře archivního filmu Deziluze z utopie, konaném v Uherském Hradišti
  23.–26. dubna 2009.


  20. března 2009

  V roce 2007 se Vančurova Marketa Lazarová stala inspirací pro studentku PF Masarykovy univerzity Brno Janu Kozlovou k sepsání bakalářské práce Marketa Lazarová (komiks). Autorka se v ní pokusila o syntézu klasického baladického textu a moderního komiksu. Část výsledku je možné si prohlédnout v archivu na stránkách Masarykovy univerzity. Kompletní komiks se mi zatím nepodařilo sehnat (případnou pomoc bych uvítal).

  Český rozhlas 3 - Vltava odvysílal 4. března 2009 radiodokument s názvem Svobodný pán z Klokočína aneb Vládcem i nevolníkem na vlastní tvrzi. V pořad mapuje moderní historii tvrze Klokočín, jež se proslavila mimo jiné „účinkováním“ ve filmu MARKETA LAZAROVÁ. O samotné MARKETĚ zazní v pořadu jen pár zmínek, autorka Jana Knitlová se zajímala především o jejího majitele, ing. Mirko Bernase, který na sebe vzal nelehký úkol záchrany renesanční památky. Jednou ze zajímavostí je, že současný majitel pokytuje část rekonstruovaných prostor filmové škole z Písku. Pořad je možné si pustit ze zvukového archivu ČRo 3.


  2. února 2009

  Pražské Ponrepo uvede ve čtvrtek 5. února od 17:30 hod. Vláčilův film ÚDOLÍ VČEL.


  24. ledna 2009

  V neděli 25. ledna uvede Český rozhlas 3 v 15:15 až 15:30 hod. pravidelný pořad Výročí týdne, věnovaný tentokrát 85. výročí narození a 10. výročí úmrtí Františka Vláčila. Připravil a uvádí Tomáš Pilát. Repríza bude uvedena v pondělí 26. ledna v 15:45 hod.


  18. září 2008

  V programu letošního ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který proběhne ve dnech 24. - 29. 10. 2008, bude zařazena také sekce dokumentů Československého armádního filmu z 50. a 60. let. Organizátoři tak chtějí „osvětlit jednu z opomíjených kapitol české a slovenské filmové historie. Představit jak díla dnes dobře známých autorů, kteří v té době v Armádním filmu působili, tak i dodnes neobjevené dokumentární poklady“. Výběr filmů je rozdělen do čtyř programových celků. Mezi zatím zveřejněnými tituly je i snímek MODRÝ DEN (1953) režiséra Vladimíra Síse o chlapci, který touží stát se letcem. Na scénáři filmu spolupracoval František Vláčil, jenž v témže roce zpracoval příbuzné téma ve svém filmu SKLENĚNÁ OBLAKA. Více o jihlavském festivalu na jeho oficiálních stránkách.


  11. září 2008

  Poslední Vláčilův celovečerní film MÁG vyšel v srpnu na DVD společnosti Bonton. Film zachycuje „několik obrazů ze života K. H. Máchy“ a lze ho charakterizovat jako koláž historicky doložených situací i fiktivních historek, básnivých obrazů máchovské krajiny kolem Bezdězu a snových výjevů básníkovy fantazie, v nichž je jeho osobnost vykreslena na pozadí dobové české obrozenecké společnosti a s neopakovatelnými rysy jeho bouřlivé povahy. Přes to všechno je MÁG jen stínem dřívější Vláčilovy virtuozity. Disk recenzuji v samostatném článku.

  Zcela šokující pro mne je informace, kterou mi zaslal jeden čtenář emailem ze zahraničí. Vztahuje se k fotografii pátečníků, o níž jsem se podrobněji rozepsal v aktualitě ze 7. srpna (viz níže). Podle něj je skoro jisté, že na fotografii je druhý muž zleva Vladislav Vančura, kterého jsem já naopak na fotografii původně neidentifikoval. Pokud tomu tak skutečně je, tak přítomnost autora literární Markety Lazarové na místě, kde se o přibližně 30 let později natáčela důležitá sekvence filmové adaptace jeho knihy, zavání mystikou a vyvolává mrazení v zádech ;-)


  20. srpna 2008

  Předposlední Vláčilův celovečerní film vyšel koncem července na DVD společnosti Bonton. Z jeho tvorby 80. let jde o film asi nejzajímavější, i když dobová kritika byla z filmu rozpačitá. S odstupem doby ho ale myslím lze považovat za zajímavé dílo, které si zaslouží pozornost a možná i přehodnocení. Disk recenzuji v samostatném článku.


  7. srpna 2008

  Dva poslední filmy Františka Vláčila nyní přichází na trh s DVD. Tím prvním je adaptace novely Josefa Čapka Stín kapradiny, která je již několik dní ke koupi v obchodech i na webu. Druhým snímkem je poslední Vláčilův film MÁG, který by měl vyjít 11. srpna. Ohlášené specifikace obou disků dodržují bontonský standard (film, fotogalerie, tři bonusové rozhovory), jak tomu je ve skutečnosti a hlavně jak jsou na tom oba disky s kvalitou přepisu, budu moci napsat až po jejich dodání.

  Přišel mi mail ze zámoří, v němž mimo jiné stojí: „V pátek jdu již poněkolikáté na Marketu Lazarovou, tentokrat zde v Berkley v PFA/Pacific film archive v rámci WIDESCREEN festivalu...“ Našince opravdu potěší, že v programu celé akce na stránkách Pacific Film Archive nalezne MARKETU LAZAROVOU ve společnosti filmů SLADKÝ ŽIVOT, BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK, LAWRENCE Z ARÁBIE, LONI V MARIENBADU, 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA, NIKDO MNE NEMÁ RÁD aj. Pořadatelská popiska k filmu mj. uvádí, že se Vláčilovi podařilo uspět v práci s dynamickou a širokoúhlou kamerou takovým způsobem, jak to v té době zvládal pouze japonský a sovětský epický styl. Osobně doporučuji projít si i zbytek stránek a udělat si obrázek o bohatosti nabídky těm, kdo chtějí vidět klasické filmy na filmovém plátně.

  Podařilo se mi získat zajímavou fotografii z místa, kde se natáčela MARKETA LAZAROVÁ. Fotografie vznikla sice o nějakých třicet let dříve, než byl film vůbec natočen, ale za pozornost podle mne stojí. Kliknutím si ji lze zvětšit, ale umístil jsem ji také na stránku s obrázky lokalit natáčení. U tzv. Dohodového dubu v Lánské oboře, kde se natáčela celá sekvence Rajská sonáta, se někdy ve 30. letech na společné vycházce nechali vyfotografovat „pátečníci“. Osobně jsem dokázal s jistotou identifikovat jen T. G. Masaryka, Karla Čapka, Josefa Čapka a Františka Langera. Nejistý si jsem s Eduardem Bassem, Karlem Poláčkem, Josefem Šustou, Ferdinandem Peroutkou a Josefem Koptou. Ovšem Vladislav Vančura, který se mezi „pátečníky“ také řadí, na fotografii asi není. To už by byla příliš podezřelá náhoda :-)


  19. června 2008

  Diskuse ke střihové úpravě MARKETY LAZAROVÉ na britském DVD se na criterionském diskusním fóru (v sekci věnované diskům Second Run) v posledních několika příspěvcích (počínaje 17. červnem) opět zajímavě rozvinula. Krátce řečeno, disputace je stále vedena mezi obhajobou střihové úpravy, která jediná umožňuje pustit film na DVD na britský trh, a mezi obhajobou autorského díla. V těžko řešitelném sporu (jenž v případě tohoto DVD už stejně nic nezmění) zazněl ale i jeden zajímavý námět: výrobce DVD by měl předem deklarovat, že film byl upraven v souladu s tou či onou právní normou. V opačném případě se tak zákazník, znalý filmu z předchozích let, může cítit podveden. Zajímavá úvaha, kterou by britští legislativci asi měli dotáhnout do konce.

  Spíš humorný nádech má jeden zaslaný čtenářský webtip, týkající se MARKETY LAZAROVÉ. V diskusi k filmu na serveru IMDb.com visí názor (nick „ed-578“), že Vláčil výtvarně podstatně vykradl Paradžanovův film STÍNY ZAPOMENUTÝCH PŘEDKŮ (1964), pro což prý „svědčí“ např. motiv znepřátelených rodin z nichž pochází oba hlavní hrdinové, sexuální motivy a pohanské rituály, zasněžená krajina, vnitřek kostela, zvuková stopa s náboženskou a sborovou hudbou, extrémní úhly záběrů, ruční snímání apod. Prostě zábavné čtení...


  26. května 2008

  V minulém týdnu bylo na trh uvedeno další DVD s filmem filmem Františka Vláčila, tentokrát s valašským „westernem“ STÍNY HORKÉHO LÉTA z roku 1977. O disku se rozepisuji na samostatné stránce.

  6. května 2008

  Ohlášená kniha Šárky Horákové Podobenství o Františku Vláčilovi vyšla v minulém týdnu. Svoji osobní zkušenost jsem se pokusil sepsat v textu na samostatné stránce.

  Na stránkách výstavy František Vláčil: Zápasy se objevila fotogalerie z multimediálních projekcí na hladině Vltavy.

  V ediční knižní „filmové řadě“ nakladatelství Academia, která přináší románové předlohy slavných filmových děl, vyšla nyní také kniha Vladislava Vančury Markéta Lazarová. Již mnohonásobné vydání slavného Vančurova románu (poprvé vyšel v roce 1931 jako 15. svazek edice Pyramida) je tuším úplně poprvé opatřeno fotografiemi z Vláčilova filmu. Ironií je, že na obalu je i fotografie Markety s mnichem Bernardem, tedy s postavou, která se v knize vůbec nevyskytuje (Vláčil ji do filmu převzal z Vančurových Obrazů z dějin národa českého).


  17. dubna 2008

  Od čtvrtka 17. dubna do soboty 19. dubna proběhne opět multimediální projekce na hladinu Vltavy a vodní clonu v blízkosti Karlova mostu. Diváci v historickém centru Prahy uvidí vybrané sekvence a nejsilnější obrazy z Vláčilových filmů zobrazené moderní technologií v monumentálních rozměrech. Projekce poběží v uvedených termínech vždy od 20.15 do 22.30.

  Na diskusním fóru k diskům společnosti Second Run se objevilo konečně první oficiální vyjádření ke střihové úpravě pasáže Rajská sonáta, o níž jsem referoval 21. března. Pan J. L. Green z British Board of Film Classification (BBFC), nevládní instituce, která v Británii provádí klasifikaci filmů a jejich certifikaci pro shodu s britským zákonodárstvím, ve svém vyjádření uvedl, že inkriminovaný záběr byl pořízen s jasným záměrem zvíře (hada) zabít a že navíc ukazuje marnou snahu hada se bránit. Podle britské legislativy se tedy jedná o nepřiměřené zobrazování utrpení zvířat a taková scéna nesmí být v distribuovaném titulu obsažena. Pro podrobnosti odkazuji na celý text jeho vyjádření (anglicky).


  4. dubna 2008

  Dva internetové zdroje se v tomto týdnu zmínily o vydání MARKETY LAZAROVÉ na českém DVD, které je sice stále v nedohlednu, ale mohlo by spatřit světlo světa ještě letos. Obsáhlejší zprávu přinesl Magazín SMS.cz, krátkou informaci pak Lidovky.cz.

  Další krátký rozhovor s Magdou Vášáryovou o MARKETĚ LAZAROVÉ přinesl internetový magazín Fiftyfifty.cz.


  2. dubna 2008

  Na samostatné stránce přináším recenzi nového bontonského disku s filmem DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ. K textu je připojena i galerie screenshotů.

  Magda Vášáryová poskytla serveru iDnes rozhovor s názvem Vrátit se k herectví? Už nikdy!. Mj. v něm jde řeč o MARKETĚ LAZAROVÉ i o výstavě František Vláčil: Zápasy.


  28. března 2008

  České DVD s Vláčilovým filmem DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ je již v prodeji! Jednovrstvý a regionálně nekódovaný disk obsahuje film se zvukem v DD 2.0, volitelně jsou k dispozici i české titulky pro neslyšící. V bonusech jsou tři rozhovory, které poskytli herci Alois Švehlík, Vítězslav Jandák a Josef Somr. K tomu jsou přiloženy ještě obligátní fotogalerie a filmografie. Detaily k přepisu přinesu v samostatné recenzi, pravděpodobně koncem příštího týdne.

  Výstava František Vláčil: Zápasy se na začátku dubna dočká další doprovodné akce. Ve dnech 2.–5. dubna bude vždy od 19.00 do 21.30 hod. probíhat v blízkosti Karlova mostu multimediální projekce na hladinu Vltavy a vodní clonu. Diváci v historickém centru Prahy tak uvidí vybrané sekvence a nejsilnější obrazy z Vláčilových filmů zobrazené moderní technologií v monumentálních rozměrech. Těžko si to nějak představit, asi se to musí vidět. – Ještě předtím ale v pondělí 31. března proběhne v prostorách Slovenského inštitútu (Liliová 16, Praha 1) beseda s kurátorem výstavy Pavlem Jirasem a hosty, kterými budou Jan Kačer a Vladimír Körner. Začátek v 17 hod.

  Již v loňském roce ohlášená kniha Šárky Horákové o Františku Vláčilovi (viz aktualita z 28. srpna 2007) se objevila v nabídce tuzemských e-shopů mezi očekávanými publikacemi. Ponese titul Podobenství o Františku Vláčilovi a podle anotace vydavatele (Nakladatelství XYZ) „přibližuje skrytá tajemství, vášně, bolesti a problémy tohoto velkého umělce“. Na vzniku knihy se spolupodílel syn Františka Vláčila, text je doprovozen bohatou fotografickou přílohou. Kniha bude mít 300 stran, ohlášená cena je 299,- Kč. Termínem vydání by měl být květen 2008.

  Minicyklus filmů Františka Vláčila ve Strašnickém divadle (viz níže aktualita z 11. února) pokračoval včera (27. 3.) projekcí ÚDOLÍ VČEL, která byla obohacena o besedu s filmovým architektem Jindřichem Götzem a pomocným režisérem Alešem Dospivou. Besedu moderoval vedoucí katedry filmových studií FF UK dr. Ivan Klimeš. Původně měl být přítomen i scenárista Vladimír Körner, pro nemoc se ale musel omluvit. Další projekce Vláčilova filmu se ve Strašnickém divadle uskuteční ve čtvrtek 24. dubna, kdy bude od 19:30 hod. uveden film STÍNY HORKÉHO LÉTA.

  V pátek 28. března uvede program ČT 1 v 9 hod. dopoledne dokument KDYŽ REŽISÉR NARUKOVAL z roku 1996. Na své působení v Československém armádním filmu v něm vzpomínají mj. Vojtěch Jasný, Karel Kachyňa, Vladimír Drha a také František Vláčil.


  21. března 2008

  Díky přičinění několika lidí přináším zajímavý postřeh, související se sekvencí ve filmu MARKETA LAZAROVÁ, která ve scénáři nese název Rajská sonáta. Jedná se o pasáž smilstva mezi Adamem a jeho sestrou Alexandrou u starého obětního stromu. Z porovnání této sekvence na již před lety vydané videokazetě VHS (potažmo i nahrávce z TV, což je stejný záznam), dále na betamasteru pro výrobu DVD a na nově vydaném britském DVD (Second Run 2007) jasně vysvítá, že na britském DVD se tato pasáž od všech předchozích případů liší v malém, ale v důležitém detailu. Více na samostatné stránce.


  21. února 2008

  Jedním z cenných výsledků právě zahájené výstavy František Vláčil: Zápasy je i výstavní katalog, který lze na výstavě zakoupit. Asi sedmdesáti stránková publikace velkorysého formátu 23x37 cm je z větší části kolekcí fotografií, doplněnou o kratší textové příspěvky. Na samostatné stránce přináším recenzi katalogu, doplněnou o soubor internetových odkazů k výstavě a o náhled propagační skládačky. Recenze vlastní výstavy bude následovat za pár dní.

  Současně s výstavou byly na adrese www.frantisekvlacil.cz spuštěny oficiální webové stránky výstavy. Naleznete na nich základní informace o vstupném, režisérovi, autorech výstavy a výběr z článků v tisku.


  15. února 2008

  Ke dnes zahajované výstavě František Vláčil: Zápasy (více viz níže aktualizace z 11. února) vyšla monotematická stránka ve včerejších Lidových novinách. Hlavní text této strany Opožděná pocta režisérovi (aut. Marta Švagrová) je k dispozici také on-line. Speciální webovou stránku věnovanou výstavě a Františku Vláčilovi připravily také Českénoviny.cz.

  V kině Delta (Vlastina 887, Praha 6) bude uveden od konce února do dubna 2008 cyklus starších českých filmů. Mj. bude 9. března 2008 uvedena MARKETA LAZAROVÁ a 6. dubna 2008 ÚDOLÍ VČEL. Projekce začínají v 19 hodin. Cyklus s filmy J. Němce, V. Jasného, K. Zemana a dalších je uváděn ke smutné příležitosti definitivního uzavření klubu/kina Delta v červnu 2008 po 20 letech činnosti. Úplný program na oficiálních stránkách www.klubdelta.cz.


  11. února 2008

  Již jen pár dnů zbývá do pátku 15. února, kdy bude v Císařské konírně Pražského hradu otevřena avizovaná výstava František Vláčil: Zápasy. O projektu jsem psal již dříve v aktualitách z 16. listopadu 2007. Detaily nabízí také internetová stránka kulturanahrade.cz. Česká televize již začala s vysíláním upoutávky, v níž jsou použity záběry z ÚDOLÍ VČEL a z MARKETY LAZAROVÉ. Hezké je, že přes tři měsíce trvající výstava se taky alespoň částečně protne s prodlouženou výstavou Valdštejn a jeho doba (Valdštejnská jízdárna), která je inspirována osobností, jež měla být námětem posledního velkého Vláčilova (nikdy nerealizovaného) projektu.

  Strašnické divadlo připravilo kromě divadelní adaptace Körnerovy předlohy Údolí včel (více viz aktuality z 27. června 2007 také cyklus František Vláčil v divadle, který má představit Vláčilovo filmové dílo. 7. února byla promítnuta HOLUBICE, 27. března je na programu ÚDOLÍ VČEL, další tři filmy budou postupně uvedeny v následujících měsících: v dubnu to budou STÍNY HORKÉHO LÉTA, v květnu HADÍ JED a v červnu STÍN KAPRADINY. Dny ještě budou upřesněny vždy na stránkách Strašnického divadla.


  17. ledna 2008

  Včerejší Zóna přinesla informaci, že Bonton má v letošním edičním plánu hned několik DVD s filmy Františka Vláčila. V dubnu by se měl v prodeji objevit DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ (1976), v květnu STÍNY HORKÉHO LÉTA (1977), v červnu KONCERT NA KONCI LÉTA (1979), v červenci STÍN KAPRADINY (1984) a v srpnu MÁG (1987). Podle zprávy Zóny je v edičním plánu na duben zmíněna i MARKETA LAZAROVÁ, věrohodnost této informace je ale diskutabilní. Z Vláčilovy celovečerní tvorby by tak Bontonem zůstaly nevydány jen filmy PASÁČEK Z DOLINY a HADÍ JED. Samozřejmě jsem nezapoměl na filmy ĎÁBLOVA PAST a HOLUBICE, které ale nejsou akvizicemi Bontonu, ale jsou v péči NFA.


  [2005] [2006] [2007] [2008–2019] [2020]

  [Archiv aktualit zrušených stránek o filmu MARKETA LAZAROVÁ] • * * *
  TOPlist


  © 2005-2024 Nostalghia.cz
  © 2005-2024 Petr Gajdošík

  [Facebook] [Twitter]